Družina

Družina, kterou zřizuje ZŠ a MŠ Kožlany, je přednostně pro žáky 1. - 3. třídy a sídlí v suterénu budovy. Jedno oddělení družiny se naplňuje do 30 dětí. Abychom pochopili činnost školní družiny, je potřeba zmínit něco málo z legislativy.  

 

Družina je školské zařízení, prostřednictvím kterého se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Prováděcím právním předpisem MŠMT ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb. pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání je vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, o podmínkách přijímání a o podmínkách úhrady za školské služby. Každé školské zařízení pro zájmové vzdělávání má v souladu s § 5 odst. 2 školského zákona zpracován svůj školní vzdělávací program, který má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy - pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, pro gymnázia, střední odborné školy atd., a prostřednictvím ŠVP pomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené rámcovými vzdělávacími programy (RVP), především RVP pro základní vzdělávání, všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou, rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností). Jedná se především o průřezová témata RVP - osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní, environmentální, mediální a etickou výchovu... Tolik teorie.

Jak si tedy rodič, který přihlašuje do družiny své dítě, má její činnost představit? V první řadě je družina ze zákona placená. U nás to činí 100 Kč měsíčně a poplatek se vybírá pololetně. Družina se řídí svým školním vzdělávacím programem. Děti ve družině vykonávají činnosti navazující a doplňující ty školní. Družina je zařízení zcela nezávislé na škole, bez které však nemůže existovat.

Družina má ranní a odpolední program. Ráno přicházejí přihlášené děti do družiny od 6:30 hodin zpravidla po příjezdu autobusů a počkají tam při spontánních činnostech do začátku vyučování.  Po obědě si děti do družiny ve dvanáct hodin odvádí paní vychovatelka. Do půl druhé, kdy odcházejí poslední přespolní žáci na autobusy, probíhají relaxační a zájmové činnosti - hra, čtení, spontánní činnosti. Od půl druhé do 14:45 probíhají činnosti výchovně vzdělávací a družina plní svůj školní vzdělávací program. Potom následuje svačina a další volnočasové aktivity, které končí odchodem domů. ČŠI kontroluje družinu jako samostatné školské zařízení. Přihlášením dítěte do ŠD mu tedy zajišťujete další kvalitní program na odpoledne.

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali z družiny do 13:30 a potom až po 14:45. Děti v tuto dobu plní školní vzdělávací program družiny a Vy nám tím umožníte ho bez přerušování dodržet a splnit. Děkujeme.