Poplatky

 

 Pokyny k placení poplatku za pobyt ve školní
   družině, který pro šk. rok 2021/2022 činí 500,-/pololetí

Poplatek byl zvýšen na základě rozhodnutí ředitelky školy a dodatku směrnice ze srpna 2020.

Poplatek 500,- Kč (100,-/měsíc) možno zaplatit několika způsoby:

- složenkou, kterou Vaše dítě přinese ze školy (ústřižek si uschovejte)

převodem na účet školy ( potvrzení o převodu peněz) - preferujeme 

- hotově do pokladny školy

č. účtu -          436253760267

kód banky -     0100

k. symbol -      0379

v. symbol -      30202200XX            30 - kód školní družiny

                                                    2022 - rok

                                                    00XX - číslo dítěte podle seznamu ve ŠD - bude přiděleno

 

Ostatní dodatky o poplatcích se ruší.

 

Dodatek ke směrnici pro výši úplaty ve školní družině platný od 1. 9. 2020

Č.j.: ZSKO92/2020

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině platné od 1. 9. 2020

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 196/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

s t a n o v u j i

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině s platností od 1. 9. 2020 na částku 100 Kč měsíčně.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Ostatní body směrnice o výši úplaty ve školní družině jsou platné a zůstávají bez změny.                       

V Kožlanech dne 14.08. 2020

                                                                                                 Mgr. Eva Sixtová

                                                                                          ředitelka ZŠ a MŠ Kožlany

 

 

Směrnice o úplatě ve školní družině

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 109/2011 Sb., kterou se mění  vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

1. Stanovení výše úplaty ve družině

 1. Ředitel školy touto směrnicí stanovuje příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 40 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2011.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky  sourozenců do školní družiny.
 2. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
 3. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na příplatek uvedený v předchozím odstavci – tzn. musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

2. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 1. Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
 2. Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

3. Podmínky úplaty

 1. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období I. pololetí (září až leden) do konce září a za období II. pololetí (leden až červen) do konce února.
 2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny  ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitel školy může na základě nezaplacení poplatku rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 3. Úplatu může ředitel školy na žádost zákonného zástupce rozdělit do více splátek.
 4. Úplatu je možno uhradit složenkou, převodem na účet a v hotovosti do pokladny školy.

4. Platnost výše úplaty

 1. Poplatek je stanoven na dobu školního roku a může být dodatkem ke směrnici na každý další rok upraven.
 2. V případě, že nebyl na začátku školního roku poplatek dodatkem ke směrnici upraven, platí výše poplatku z předchozího školního roku.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vychovatelka školní družiny.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2011

 

V Kožlanech dne 1.9.2011

 

                                                                                        Mgr. Jaroslav Švarc

                                                                                     ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY  - POPLATKY VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ ke stažení ve formátu PDF