CELÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf (157,3 kB)

 

Výběr z Vnitřního řádu školní družiny

 

 

ŠD se řídí ve své činnosti prováděcím předpisem k zákonu 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 109/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění.

 

1.Přihlašování a odhlašování

 • Žáci se přihlašují do ŠD na základě písemné přihlášky. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1-3. ročníku a žáci dojíždějící. Přihlášky rozdává na začátku roku vychovatelka ŠD.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo, pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V třídní knize jsou zaznamenáni nepřítomní žáci.
 • Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu splatnou vždy na začátku pololetí na celé jeho období. Platba se provádí složenkou, převodem z účtu nebo v hotovosti do pokladny školy. Výše úplaty se vždy stanoví na období školního roku. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni na začátku roku v zápisním lístku a je zveřejněna na webových stránkách školy.

 

2.Organizace činnosti

 • Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.
 • ŠD zajišťuje ranní provoz od 6:30 do 7:45 a odpolední od 11:40 do 16:00 hodin.
 • Do školní družiny přicházejí žáci ráno samostatně nebo po skončení vyučování. Po čtvrté vyuč. hodině předávají učitelé žáky vychovatelce, po páté vyuč. hodině odcházejí žáci do družiny samostatně. Žáci, stravující se ve školní jídelně, odcházejí do ŠD samostatně po obědě.
 • Žáci odcházejí z družiny po pozdravu s vychovatelkou sami nebo podle informací na přihlášce.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna v případě zájmu žáků (nejméně 6 přihlášených), stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů ředitele školy.
 • Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují. Veškeré informace jim podává vychovatelka ŠD.  

 

3.Chování žáků

 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce.
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem.
 • Pokud žák porušuje soustavně školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. 

 

4.Dokumentace

 • Ve družině se vede tato dokumentace:
 • přihláška pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce a docházky žáků (třídní kniha).

 

Celé nezkrácené znění Vnitřního řádu školní družiny a dalších dokumentů naleznete na webových stránkách školy - http//zsamskozlany.webnode.cz/

 

V Kožlanech 1.9.2018                                              

Mgr. Jaroslav Švarc

                                                                                                    ředitel školy

 

 

Podepsané, prosím, vraťte zpět vychovatelce ŠD!

                Byli jsme seznámeni s výběrem z vnitřního řádu ŠD  ……………………………………

                                                                                                          podpis zákonného zástupce