Koncepce mateřské školy

Školní vzdělávací program „Svět plný radosti“ je zaměřen na rozvoj svébytné zdravě seběvědomé a samostatné osobnosti dítěte s rozvinutými vyššími cíli mravními a estetickými, se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života současné i budoucí společnosti. ŠVP je v souladu se záměry RVP PV s rámcovými cíli a kompetencemi.

Uplatňuje individuální přístup k dětem a uspokojování jejich potřeb, rozvíjí a zajišťuje řečové a jazykové schopnosti, využívá metod prožitkového učení, spontánní i řízené aktivity. Je zprostředkován individuální, skupinovou i hromadnou formou.

Vzdělávací program je rozpracován a plněn v jednotlivých integrovaných blocích:

Kamarádi ve školce

Příroda je dar, který chceme znát

S kouzlem Vánoc poznáváme tradice

Paní zima kraluje

Jak se rodí jaro

Velký svět chci znát, abych s ním byl kamarád

Podtémata jsou blíže konkretizována ve vzdělávací nabídce. Časový prostor k jejich realizaci je nezávazný, s prostorem pro aktuální situace a tvořivost učitelek. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků, se stálým vzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

Směřuje k maximální spokojenosti dítěte, jeho pocitu jistoty a bezpečí, poskytnutí optimálního množství podnětů pro rozvoj osobnosti a prožívání nových rolí ve skupině.
Hlavním záměrem při  tvorbě ŠVP bylo, aby způsob vzdělávání  a jeho obsah a metody práce maximálně respektovaly vývojové, fyziologické, emocionální a sociální potřeby dětí jejich individualitu. Náročnost vzdělávání se upravuje podle věku dětí.
Rozdíly v individuálních výkonech považujeme za přirozené a samozřejmé a neusilujeme o vyrovnání výkonů  dětí, ale snažíme se vyrovnat jejich vzdělávací šance.
Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  

Škola klade důraz na spolupráci a partnerské vztahy s rodiči dětí a odborníky pořádajícími zajímavé projektové dny pro zpestření výuky.