Koncepce mateřské školy

Školní vzdělávací program „Poznáváme svět s Neználkem“ je zaměřen na poznávání, ochranu přírody a ekologii, zdraví a prevenci, zvyky a tradice, rodinu . ŠVP je v souladu se záměry RVP PV s rámcovými cíli a kompetencemi.

Formy:

Uplatňuje individuální přístup k dětem a uspokojování jejich potřeb, rozvíjí a zajišťuje řečové a jazykové schopnosti, využívá metod prožitkového učení, spontánní i řízené aktivity. Je zprostředkován individuální, skupinovou i hromadnou formou.

Cílem programu je:

1) vytvářet pro děti prostředí plné pohody, bezpečí a porozumění v souladu se zdravím duševním i tělesným
2) zajištění dostatku mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dětí  
3) motivace k sebevyjádření a sebeuplatnění, poskytovat dostatek příležitostí k poznávacím činnostem, experimentaci a samostatnému řešení situací
4) respektovat individuální potřeby dítěte a využívat hravých forem a metod práce, které obohacují a rozvíjí znalosti a vědomosti dětí
5) protidrogová prevence
V rámci uplatňování zdravého životního stylu se zaměřujeme na vytváření žádoucích postojů a na nácvik praktických dovedností v oblasti psychické a sociální regulace chování a mezilidských vztahů, rozvíjení základních návyků společenského chování a přátelských vztahů mezi dětmi bez projevů agresivity.
Naší snahou je spolupráce s rodinou v oblasti plnohodnotného využívání volného času dítěte, tzn. přiblížení činnosti mateřské školy pro rodiče formou společných akcí školy a rodiny.
6) enviromentální oblast-oblast životního prostředí
Cílem naší školy je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí-počínaje nejbližším okolím, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu stylu.

Vzdělávací program je rozpracován a plněn v 6 integrovaných blocích:

Neználek v MŠ

S Neználkem do přírody

Neználkovy vánoce

Neználek v zimě

Neználek vítá jaro

Neználek poznává svět  

Podtémata jsou blíže konkretizována ve vzdělávací nabídce. Časový prostor k jejich realizaci je nezávazný, s prostorem pro aktuální situace a tvořivost učitelek. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků, se stálým vzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

Směřuje k maximální spokojenosti dítěte, jeho pocitu jistoty a bezpečí, poskytnutí optimálního množství podnětů pro rozvoj osobnosti a prožívání nových rolí ve skupině.
Hlavním záměrem při  tvorbě ŠVP bylo, aby způsob vzdělávání  a jeho obsah a metody práce maximálně respektovaly vývojové, fyziologické, emocionální a sociální potřeby dětí jejich individualitu. Náročnost vzdělávání se upravuje podle věku dětí.
Rozdíly v individuálních výkonech považujeme za přirozené a samozřejmé a neusilujeme o vyrovnání výkonů  dětí, ale snažíme se vyrovnat jejich vzdělávací šance.
Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  
Na dobré úrovni je spolupráce s rodiči,  pořádáme společné akce školy a rodičů s dětmi,vítáme pomoc ze strany rodičů při zajišťování drobných oprav, rozvíjí se také sponzorská pomoc škole. Rodiče se zúčastňují branných her v přírodě, společných akcí  na závěr školního roku, kdy děti v mateřské škole přespávají se svými učitelkami. Probíhá mnoho divadelních představení, spolupracujeme s Dětským domem Radovánek z Plas, chystáme pro děti výlety do přírody v okolí, cestujeme za zajímavostmi( Dům pohádek V Klimtové..)

Veškeré činnosti jsou v průběhu roku zařazovány v denním programu dětí formou her.

                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc
                                                                                           ředitel ZŠ a MŠ Kožlany

 

Koncepce mateřské školy ke stažení ve formátu PDF