Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy

 

1. Právní předpisy

1.1 Zákony a vyhlášky

Základní podmínky školního řádu jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami.

Na základě zákona č.561/2004 Sb., školského zákona ze dne 14. 9. 2004, ve znění zákona č. 230/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 1.2017

a vyhlášky č. 43/2006 ze dne 9. 2. 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č.151/2018 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2018

 vydává ředitel Školní řád Mateřské školy dr. E. Beneše Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizace.

1.2 Postavení a poslání mateřské školy

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou č.j.: 666/2009, zřizovatelem ZŠ a MŠ Kožlany je Město Kožlany.

Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j

ŠMS/9351-7/09.  Činnost školy bude vykonávat právnická osoba s názvem: Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace. Základním posláním předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku s ohledem na specifické potřeby jednotlivce a vytváření předpokladů pro celoživotní vzdělávání.
2.Organizace provozu mateřské školy
Mateřská škola má zpravidla dvě až tři třídy dětí ve věku 3-6 let, dle počtu zapsaných dětí na daný školní rok. Třídy jsou přizpůsobeny věkovému složení dětí. Věkově různorodá třída poskytuje dítěti nejpřirozenější prostředí pro socializaci a do jisté míry může také kompenzovat deficit vyplývající z málo početných rodin.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ve 4. měsíci od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 

 

2.1 Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek školy, zpravodaje města a plakátů.  

Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy podle těchto kritérií:

1) přednostně děti v povinném předškolním vzdělávání,  které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku

2)děti ve spádovém území města

3)děti neplně tříleté pouze při volné kapacitě školy

Děti se přijímají do mateřské školy na základě písemné žádosti rodičů (k vyzvednutí v MŠ) a na základě vyjádření dětského lékaře. (§50 zákona č. 258/2000 Sb.)

O společném vzdělávání dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel na základě:

1) žádosti rodičů

2) písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§34 odst. 6).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (§34 odst. 7).

 

2. 2 Ukončení docházky dítěte

Ředitel školy může, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, podle §35 odst. 1 písm. a), b), c) a pís.d) zákona č. 561/2004 Sb., jestliže:

   - dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nedochází do MŠ po dobu delší než dva

      týdny,

    -zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

   - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

      zařízení,

   - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu

      za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

3. Evidence dítěte

Do 14 dnů po podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy ve smyslu zákona 133/2000 Sb. a pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona   561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a pro potřebu uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

4. Provoz mateřské školy     

4.1 Provoz září–srpen

MŠ je otevřena od pondělí do pátku od 6,15 hod. do 16,15 hod.

Děti do MŠ přichází zejména od 6,15 hod. do 8,30 hod. Příchod do budovy mateřské školy dozoruje v ranních hodinách paní uklízečka nebo školník, tak aby do budovy neměla přístup cizí osoba.

Škola se z bezpečnostních důvodů zamyká od 8,30 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 14,30 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny.  Při uzamčení MŠ použijte zvonku.

4.2 Prázdninový provoz – uzavření mateřské školy

            Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci nebo srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a dle zájmu rodičů o docházku v těchto letních měsících. O minimálním počtu dětí pro provoz mateřské školy rozhodla Rada města na svém zasedání ze dne 20.1.2020, č. usnesení 12/20.

Nejnižší počet přihlášených dětí : 10

Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem a vyvěsí přerušení na viditelném místě v mateřské škole.

            Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
  

 

5. Bezpečnost dětí

5.1 Předávání dítěte

Zákonní zástupci (nebo jimi pověřená osoba) jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.  Za bezpečnost dětí zodpovídají učitelky od doby převzetí dítěte. Jestliže přijde dítě do MŠ samotné, nebo zákonný zástupce pedagogickému pracovníkovi dítě osobně nepředá, pedagogický pracovník za dítě nezodpovídá. Ze strany rodičů se v tomto případě jedná o hrubé porušení školního řádu.

Zákonný zástupce má povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z §5odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Délka provozní doby viz odst. 4.1 školního řádu.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář písemného pověření o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici v mateřské škole, zákonní zástupci vyplňují pověření při nástupu dítěte do MŠ).

Bez písemného pověření pedagogické pracovnice nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci!!!

5.2 Úrazové pojištění

Režim dne v mateřské škole odpovídá hygienickým požadavkům dle platných norem tak, aby byla zajištěna péče o bezpečnost a ochranu zdraví dětí.

Při zajišťování akcí školy (výlety, návštěva div. představení, plavecký výcvik…) rozhodne ředitel o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle §5 odst.1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nastane-li úraz dítěte pedagogický pracovník školy okamžitě hlásí úraz zákonnému zástupci (vyhl. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže). Úrazy se evidují v knize úrazů, která je k dispozici v mateřské škole a je k nahlédnutí zákonným zástupcům.

Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době vzdělávání dítěte v MŠ.

Zákonní zástupci mají v případě úrazu nárok na odškodnění.

5.3 Zdravotní péče a hygiena

Doporučujeme rodičům vybavit děti pro pobyt v MŠ vhodným oblečením, aby se dítě cítilo dobře a mohlo se samostatně oblékat. Pedagogické pracovnice nezodpovídají za drahé značkové oblečení, které si dítě při pobytu venku poničí. Vhodné oblečení je pohodlné, jednoduché na sebeobsluhu, bez zbytečných tkaniček. Zcela nevhodné jsou pro děti v zimním období prstové rukavice . Veškeré oblečení musí být podepsané.

          do třídy – kalhoty nebo zástěrku s kapsami, bačkory, náhradní oblečení

          pro pobyt venku-tepláky a bundu, pláštěnku a gumovky, vždy sportovní obuv

          na spaní-pyžamo 

          na denní hygienu má každé dítě z domova: kartáček na zuby, kelímek a zubní pastu.

            

Děti do 3 let věku musí do MŠ nastoupit bez plen a dudlíků.

Podávání léků v MŠ není povoleno, pouze na písemné doporučení dětského lékaře, dohodou s rodiči a ředitelem školy.

Do vzdělávacího programu mateřské školy je zařazen minimální protidrogový program a další preventivní programy na ochranu před sociálně patologickými jevy a to ve formě přiměřené věku a schopnostem dětí.

6. Podmínky zacházení s majetkem

Učit děti šetrnosti a ohleduplnosti při zacházení s hračkami a učebními pomůckami (úmyslně nepoškozovat, neodnášet hračky z MŠ).

Naučit děti hospodařit s papírem, s vodou a hygienickými potřebami (mýdlo, toaletní papír…), konzultace se zákonnými zástupci na první schůzce.

Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná.

 

 

7. Omlouvání dětí

7.1 Nepřítomnost dítěte

Dítě je nutné omluvit za předpokladu, že nebude přítomno v MŠ, odhlásit ze stravy

a to buď telefonicky, písemně nebo osobně v MŠ.

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než dva týdny může po předchozím upozornění, podle §35 odst.1 písm. a), ředitel školy docházku dítěte ukončit.

V souvislosti se zavedením povinného vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání jsou rodiče povinni sdělit mateřské škole důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.

Předem známou nepřítomnost dítěte rodiče zapíší do sešitu"Omlouvání" umístěného v šatně, nebo oznámí telefonicky.

Nástup dítěte po nepřítomnosti oznámí rodiče den předem.

Začátek povinného předškolního vzdělávání  se uskutečňuje v časovém rozmezí od 8.00 do 12.00 hod.

7.2 Stravování dětí

Způsob stravování dítěte dohodne vedoucí jídelny se zástupcem dítěte při nástupu dítěte do MŠ.

Odhlášení stravného pro nepřítomné dítě provádějte den předem do 12,30 hod., nejpozději do 7.30. hod. v daný den.

Jde-li o náhlou nepřítomnost nepředvídanou předem, mohou si rodiče oběd odebrat do vlastních nádob od 11.45 do 12.15 hod.

Od 8,30 hod. do 9,15 hod. je ranní svačina, od 11,45 hod. oběd, 14,30 odpolední svačina.

8. Platby v mateřské škole

8.1 Úplata za předškolní vzdělávání                                                                              

- Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:

 Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

- úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na základě nákladů na provoz a projednána se zřizovatelem MěÚ Kožlany.  

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §6, odst. 3).

 Rodiče, kterých se týká osvobození, podají u ředitele školy žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, §164, odst. a).

8.2 Úplata za školní stravování dětí                                    

Výše stravného je stanovena v Řádu školní jídelny   

Způsob platby:

         - v září se platí záloha na měsíc

         - za ostatní měsíce, vždy po ukončení měsíce pouze za odebrané obědy

         - v červnu se provádí vyúčtování za červen  

- Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, §35 odst.1d)

Všechny platby probíhají úhradou složenky, při zadání příkazu do banky rodiče na ústřižek složenky vyznačí datum zadání příkazu v peněžním ústavu. Složenky na školné a stravné mají rodiče vždy na začátku měsíce v šatně.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní na přístupném místě ve škole, nejpozději 2 měsíce předem.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele školy nenabude právní moci.

 

9. Práva a povinnosti

9.1.  Práva a povinnosti zákonných zástupců

Rodiče dětí jsou povinni:

1)Předávat do mateřské školy dítě bez známek nemoci – do mateřské školy patří pouze děti zdravé.  Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout a doporučit rodičům návštěvu lékaře.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem…) jsou rodiče informováni telefonicky a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí, pokud dítě trpělo infekční nemocí a nadále jeví známky onemocnění.

2) Na vyzvání ředitele školy účastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

3) Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte

4) Omluvit nepřítomnost dítěte nejdéle do 3 kalendářních dnů

5) Oznamovat škole tyto údaje:

- jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu

-jméno, příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou potřebné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

Rodiče dětí mají právo:

1) Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, o jejich individuálních pokrocích a domlouvat se s učitelkami na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

Běžné informace lze podávat  každou středu od 13.00 do 13.45 hod.

2) Být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje, informace o všech akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. Podrobnosti týkající se podávání informací, adaptačního režimu dětí atd. jsou rozepsány ve ŠVP mateřské školy.

3) Po dohodě s učitelkou navštívit MŠ a účastnit se činností svého dítěte, podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se programů školy

4) Spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

5) Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života, projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ.

6) Nahlédnout do spisu dítěte, pořídit kopii spisu svého dítěte (správní řád)

9.2. Práva dítěte

Dítě má právo:

1) Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

2)Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

3) Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku…)

4) Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

(právo, vyrůst zdravě tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektovalo ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet své schopnosti, nadání, právo hrát si,

právo na soukromí…)

5)Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním, stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním životem…)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Platnost:

Tento školní řád mateřské školy je platný od 1.2.2020

 

Zpracovala:                                                                              Ředitel školy:

L.Kozlerová                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc

 

 

……………………….                                                           ………………………………..

 

 

 

Jméno dítěte: ……………………………………………………….

 

Jméno zákonného zástupce dítěte: ………………………………….

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen se školním řádem.

 

V Kožlanech dne……………………………………………………

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………….