Testování žáků 4. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Kožlany

26.06.2015 13:02

Testování  žáků 4. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Kožlany

                Jak už jsem psal v dubnovém zpravodaji, byli naši žáci čtvrté a deváté třídy náhodně vybráni do letošního testování žáků. Testování čtvrťáků organizuje TIMSS a probíhá asi v 50 státech. Po přečtení dotazníků pro žáky a rodiče jsem byl k tomuto značně skeptický. Žáci si však s rozsáhlým testováním z matematiky a přírodovědy poradili velice dobře a ve většině případů neměli problém ani s časovým limitem. Protože testování probíhá v mnoha zemích, celkové výsledky budou známy až na podzim příštího roku… Trochu mi uniká zpětná vazba. Za rok už si nikdo nebude pamatovat, jaké to testování reálně bylo.

Toto zjišťování výsledků vzdělávání obsahovalo i dotazník pro rodiče. Na tomto místě bych chtěl všem rodičům poděkovat za jeho včasné vyplnění a odevzdání do školy. Pochopil jsem, že to byl na mnohých školách velký problém. Ještě jednou děkuji.

Testování deváťáků organizovala Česká školní inspekce a probíhalo pouze elektronicky. Žáci byli přezkoušeni z přírodovědného a společenskovědního přehledu. Vždy po vyplnění první části testu se žák mohl svými výsledky „probojovat“ do obtížnější verze zadání. Deváťáci obecně dosahovali nadprůměrných výsledků a bylo vidět, že jsou od svých učitelů připraveni velice dobře. Celkové výsledky můžete vidět níže.

Na tomto místě bych se rád zamyslel nad financováním regionálního školství, do kterého patří naše škola. I přes výborné výkony učitelů a velice pěkné výsledky žáků „ ti nahoře“ ještě nepochopili, že když má učitel na venkově ve třídě třeba 15 dětí, má na ně mnohem více času, všechny je zná mnohem lépe a může se jim maximálně věnovat. Přesto rozdělování financí nutí zřizovatele malé školy rušit a spojovat, protože na ně prostě nemají peníze. Děti potom jezdí do větších měst, kde jsou ve třídách po třiceti a nemají šanci na nějaký individuální přístup. Pro ministerstvo je to ale výhodné, a proto finančně prosazované.

Teď už k výsledkům žáků deváté třídy. Průměrná úspěšnost žáků v přírodovědném přehledu byla 58% a ve společenskovědním 61%. Tyto výsledky nás řadí do lepší poloviny škol. V přírodních vědách se do těžší fáze dostali dva žáci, ve společenskovědní tři žáci z dvanácti deváťáků. Děkuji všem učitelům za poctivou přípravu našich dětí.

Test

Obtížnost

9. třída

Celkem

Vyhodnocení testu

- přírodovědný

Obtížnost  1

12

52 690

Obtížnost  2

2

10 376

Chemie

Obtížnost  1

56%

50%

Obtížnost  2

40%

46%

Biologie

Obtížnost  1

53%

53%

Obtížnost  2

40%

50%

Fyzika

Obtížnost  1

51%

50%

Obtížnost  2

46%

51%

Vyhodnocení testu

- společenskovědní

Obtížnost  1

12

52 611

Obtížnost  2

3

10 940

Zeměpis

Obtížnost  1

57%

53%

Obtížnost  2

67%

68%

Dějepis

Obtížnost  1

58%

59%

Obtížnost  2

71%

77%

Výchova k občanství

Obtížnost  1

60%

58%

Obtížnost  2

73%

71%

 

Zpět