Volby do školské rady

09.12.2014 13:22

Volby do školské rady

                Během měsíce listopadu proběhly ve škole volby do školské rady na další tříleté období. Volili se zástupci pedagogů a rodičů. Zástupci zřizovatele školy budou zřizovatelem jmenováni. Co to ale vlastně školská rada je?

                Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Tolik tedy ve stručnosti něco málo základních informací o školské radě. V naší škole působí šestičlenná rada. Mezi pedagogickými pracovníky byly zvoleny Bc. Eva Sixtová a Mgr. Kateřina Růžková. Volby zákonných zástupců proběhly během třídních schůzek ve středu 19. listopadu a zúčastnilo se jich 75 rodičů. Vybírali z 21 kandidátů, kteří byli navrženi na základě dotazníku poslaného všem rodičům. Nejvíc hlasů dostaly a do školní rady postoupily kandidátky Šárka Mudrová a Martina Valachová. Celkové výsledky voleb se zápisem z jejich průběhu naleznete na našich webových stránkách. Nyní ještě čekáme, až zbylá dvě místa obsadí zřizovatel a nic nebude bránit tomu, abych svolal první zasedání nové školské rady. Proběhne pravděpodobně v měsíci lednu.

Na tomto místě se sluší poděkovat za práci pro školu členům školské rady, kterým končí mandát a v nově zvolené radě už nebudou. Jmenovitě to jsou Jan Kotěšovec za pedagogické pracovníky, Miroslav Hurt a Miroslav Čihák za rodiče.

Nejen volbami žije v této již předvánoční době škola. 14. listopadu jsme slavnostně v tělocvičně přivítali prvňáčky. Program sestavený z vystoupení jednotlivých tříd vyvrcholil oficiálním uvedením žáků první třídy mezi ostatní kamarády školy. Prvňáčci složili slib a dostali školní trička v červené barvě. Na program se přišlo podívat mnoho rodičů a prarodičů a myslím, že se všem líbil.

Dále se pilně připravujeme na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde bychom se chtěli mimo již tradičního kulturního programu prezentovat i krásně zdobenými perníčky. Výrobky vašich dětí jste si mohli zakoupit již od 15 hodin na trhu spojeném s touto akcí. Utržené peníze budou vhodně použity na uhrazení, případně jako příspěvek na různé kulturní akce, divadla nebo výlety pro děti.

Mezi takové by se mohl zařadit i program „Tonda Obal na cestách“, který proběhl ve škole ve středu 26. listopadu. Děti, které jsme rozdělili na několik skupin, dostaly znovu informace o třídění odpadu, recyklaci a jeho dalším využití. Fotky z této akce, ale i z dalších akcí pořádaných školou, najdete na našich webových stránkách.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se podílí na přípravě a organizaci akcí spojených s prezentací školy, za jejich příkladnou práci a popřát všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů těch nejbližších…

                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc 

      

 

Zpět