Z naší školy a školky

11.12.2017 10:42

Z naší školy

Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo před prvními schůzkami přituhovat. Přes to jsme pro ty nejmenší zajistili představení pana Pohody, který již tradičně do naší školky zajíždí. Další loutkové představení pro děti MŠ i ZŠ se konalo 20. 11. a přijela nám ho zahrát členka divadla Alfa.

Tento měsíc byl také ve znamení florbalu. Kluci snad ve všech kategoriích se zúčastnili okrskových a okresních turnajů. Jak úspěšně nás reprezentovali, se dočtete na jiném místě zpravodaje.

 Během listopadových třídních schůzek proběhly ve škole volby do Školské rady na další tříleté období. Volili se zástupci pedagogů a rodičů. Zástupci zřizovatele školy budou zřizovatelem jmenováni. Co to ale vlastně školská rada je?

                Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Školská rada se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Tolik tedy ve stručnosti něco málo základních informací o školské radě. V naší škole působí šestičlenná rada. Mezi pedagogickými pracovníky byly zvoleny Bc. Eva Sixtová a Mgr. Kateřina Růžková. Volby zákonných zástupců proběhly během třídních schůzek ve středu 15. listopadu a zúčastnilo se jich 54 rodičů. Vybírali z 9 kandidátů, kteří byli navrženi na základě dotazníku poslaného všem rodičům. Nejvíc hlasů dostaly a do školní rady postoupily kandidátky Šárka Mudrová a Lenka Cepková. Celkové výsledky voleb se zápisem z jejich průběhu naleznete na našich webových stránkách. Nyní ještě čekáme, až zbylá dvě místa obsadí zřizovatel a nic nebude bránit tomu, abych svolal první zasedání nové školské rady. Proběhne pravděpodobně v měsíci lednu.

Na tomto místě se sluší poděkovat za práci pro školu členům školské rady, kterým končí mandát a v nově zvolené radě už nebudou. Jmenovitě to je Martina Valachová za rodiče. (členy, které bude jmenovat zřizovatel, v této chvíli ještě neznám)

Před tím, než většina rodičů odvolila, proběhly třídní schůzky. Na dvanáct deváťáků přijelo „zatahovat své sítě“ asi sedm náborářů – zástupců okolních středních škol. Toto lobování se stalo již každoročním koloritem třídních schůzek. Ostatní rodiče se dozvěděli výsledky práce svých ratolestí a často i své důslednosti při jejich domácí přípravě. Jen doufám, že jsme je moc nezarmoutili. Ještě je do pololetí dostatek času na nápravu. Z důležitých informací, které by neměly zaniknout mezi řádky, bych zmínil kurz plavání pro žáky 3. – 4. třídy. Uskuteční se od 25. 4. do 27. 6. vždy ve středu dopoledne a nahrazuje po tuto dobu výuku tělesné výchovy. Proto je povinný. Z kurzu plavání lze omluvit pouze na základě potvrzení od lékaře. Další důležitá zpráva byla adresována rodičům sedmáků případně vyšších ročníků o lyžařském kurzu. Na hory pojedeme před jarními prázdninami od 11. 2. do 18. 2. 2018. Protože je sedmáků málo, abychom naplnili kapacitu chalupy, budeme vybírat ještě z jejich starších spolužáků.  A kritéria budou jednoduchá – zájem, chování a prospěch.

Dále jsme se pilně připravovali na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde se již tradičně prezentujeme kulturním programem a malým stánkem s výrobky žáků. Již čtrnáct dní předem pečeme a zdobíme perníčky. Celá škola je provoněna vánoční atmosférou, děti válí těsto a kuchařky pečou, pečou a pečou… A potom zdobení - přes asi 321 jich letos prošlo závěrečnou kontrolou. Perníčky šly rychle na odbyt a před šestou už nebylo co prodávat. Za pomoc při výrobě děkuji především našim obětavým kuchařkám a všem dalším, kteří se na výrobě nejen perníčků podíleli. Za utržené peníze pojede celá škola ve čtvrtek 21. 12. do kina v Kralovicích. Název filmu si zatím ještě nechám pro sebe.

V pondělí 27. 11. v odpoledních hodinách proběhl v naší škole seminář s pracovníky NIDV na téma výuka cizinců. S problematikou cizinců se potýkáme dlouhodobě, a proto se snažíme najít vhodnou inspiraci a vlastně i motivaci pro tuto náročnou činnost. Semináře se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy.

V úterý 28. 11. proběhla již dávno připravovaná beseda o houbách. Živých exponátů v současné době již není tolik, přes to byla beseda poučná a všem se líbila. V pátek 1. 12. se uskuteční vítání prvňáčků s podtitulem vítání čtenářů. Tato skromnější akce, na které se budou podílet pouze žáci devátého ročníku, nahradí „Vítání“ z minulých let.  

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří si najdou čas a podílí se na přípravě a organizaci akcí spojených s prezentací školy. Děkuji za jejich příkladnou práci. Přeji všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů těch nejbližších…

                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět