Z naší školy a školky

03.09.2014 13:15

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a začíná školní rok 2014/2015. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohou čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce jsme se tedy zaměřili pouze na malování některých společných prostor a školní kuchyně, generální úklid a dezinfekci tříd i jejich vybavení. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí. Začínáme vždy prvních čtrnáct dní v červenci pro dětský tábor v Kožlanech a pokračujeme posledních 14 dní pro basketbalové soustředění. Basketbalistky máme ve škole i ubytované. Mezi tyto stálé akce se letos poprvé vklínil ještě příměstský tábor DDM Kožlany. Deset dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás.

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedlo prvního září 123 dětí. Zvláště bych chtěl přivítat 14 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. I do mateřské školky nastoupí nové děti, mělo by jich být 12. Naši školku bude celkem navštěvovat 58 dětí rozdělených do tří oddělení. U tohoto dělení bych se rád zastavil. V letošním školním roce jsme poprvé v Kožlanech nerozdělili děti podle věku, ale na věkově prostupné skupiny. Toto dělení není žádnou novinkou a osvědčuje se i v okolních školkách. Zavádí se hlavně z důvodů rozvoje spolupráce a komunikace mezi dětmi a nesporné úspory času. Vycházíme z toho, že starší děti jsou již plně adaptovány na činnosti ve školce a jsou i schopny pomoci svým malým kamarádům. To v mnoha případech „odlehčí“ paní učitelce, urychlí jednotlivé přípravy a zbyde více času na činnosti. Jak se tato spolupráce dětí bude dařit, ukáže až následující rok. Mohlo by se zdát, že tímto rozdělením budou trpět předškoláci, kteří mají už výuku zaměřenou na přípravu do školy. Není to však pravda a jejich příprava nebude nijak ochuzena ani krácena.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                Na závěr bych se rád zastavil u školní družiny. Podvědomě chápeme družinu jako bezpečné místo, kam přijde malý žáček strávit čas mezi obědem a odjezdem autobusu, příchodem rodiče z práce nebo odchodem na kroužek. Žáček bude ve družině odpočívat, hrát si, hodně snaživý si může napsat i úkoly… Tak nějak vypadá družina v očích veřejnosti. Toto bych rád uvedl na pravou míru.

Družina je školské zařízení, prostřednictvím kterého se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Prováděcím právním předpisem MŠMT ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb. pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání je vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci a podmínkách provozu, o podmínkách přijímání a o podmínkách úhrady za školské služby. Každé školské zařízení pro zájmové vzdělávání má v souladu s § 5 odst. 2 školského zákona zpracován svůj školní vzdělávací program, který má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy - pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, pro gymnázia, střední odborné školy atd., a prostřednictvím ŠVP pomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené rámcovými vzdělávacími programy (RVP), především RVP pro základní vzdělávání, všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou, rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností). Jedná se především o průřezová témata RVP – osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní, environmentální, mediální a etickou výchovu… Tolik teorie.

 Jak si tedy rodič, který přihlašuje do družiny své dítě, má její činnost představit? V první řadě je družina ze zákona placená. U nás to činí 60 Kč měsíčně a poplatek se vybírá pololetně. Družina se řídí svým školním vzdělávacím programem. Děti ve družině vykonávají činnosti navazující a doplňující na ty školní. Družina je zařízení zcela nezávislé na škole, bez které však nemůže existovat.

Družina má ranní a odpolední program. Ráno přicházejí přihlášené děti do družiny od 7:00 hodin zpravidla po příjezdu autobusů a počkají tam při spontánních činnostech do začátku vyučování.  Po obědě si děti do družiny ve dvanáct hodin odvádí paní vychovatelka. Do půl druhé, kdy odcházejí poslední přespolní žáci na autobusy, probíhají relaxační a zájmové činnosti – hra, čtení, spontánní činnosti. Od půl druhé do 14:45 probíhají činnosti výchovně vzdělávací a družina plní svůj školní vzdělávací program. Potom následuje svačina a další volnočasové aktivity, které končí odchodem domů. ČŠI kontroluje družinu jako samostatné školské zařízení. Přihlášením dítěte do ŠD mu tedy zajišťujete další kvalitní program na odpoledne.

                Školní rok 2014/2015 se pomalu rozbíhá. Přeji všem žákům mnoho úspěchů, píli a trpělivost,

všem kolegům potom pevné zdraví a shovívavost.

Zpět