O nás

 Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Škola poskytuje předškolní a základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve
smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Škola připravuje své žáky pro další život, studium a praxi.

Škola vznikla v roce 2010 sloučením kožlanské základní školy a mateřské školy v jeden subjekt s názvem ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše, Kožlany a navázala na stoletou tradici školství v Kožlanech. Škola má 9 tříd v devíti ročnících, jedno oddělení školní družiny a 2 - 3 třídy v MŠ. Do školy chodí kolem 130 žáků, to nám umožňuje věnovat všem dostatek pozornosti a dát všem dostatek prostoru k individuálnímu vývoji. Ve škole pracuje tým zkušených pedagogů, kteří dětem pro výuku vytváří klidné až rodinné prostředí.

Výuka ve školce probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání      s názvem programu:" Cesta kolem světa s Neználkem".

Ve škole se vyučuje podle ŠVP ZŠ Kožlany s názvem "Škola pro život", zpracovaného podle RVP pro ZV.

V rozsahu stanoveném nařízením vlády jsou žákům bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a školní potřeby.

Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy a je tvořena všemi pedagogickými pracovníky.

Na škole se organizuje lyžařský kurz pro žáky sedmé třídy, kurz dopravní výchovy ve
čtvrté třídě a povinný kurz plavání pro žáky prvního stupně. Škola organizuje různé další akce a školní výlety.

Škola spolupracuje s logopedem. Škola zajišťuje speciálního pedagoga, který spolupracuje s ředitelem školy, s výchovným poradcem a PPP. Výchovné problémy dále konzultujeme s pracovníky SPC v Plzni a dětskými psychology. Každý jednotlivý případ řešíme diskrétně a individuálně. Dále škola zajišťuje činnost asistenta pedagoga.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Naše škola poskytuje zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Učitelé také vedou některé kroužky. Mimo školní vyučování je plně využita i tělocvična.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, pracovníci školy vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví žáků a kontrolují jejich dodržování. Zdraví žáků, jejich majetek i majetek školy je navíc pojištěn u pojišťovny Kooperativa.

Škola jako právní subjekt provádí doplňkovou činnost v oblasti školní kuchyně a pronájmu prostor školy a tělocvičny. Doplňková činnost je stále zaměřena pouze na oblasti velmi úzce související s vlastní činností, je velmi pečlivě sledováno vhodné doplnění pracovních úvazků v době prázdnin a vhodné využití pracovníků školy. Doplňková činnost je pro školu důležitým zdrojem financí.