Projekty školy

 
 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Kralovice

(MAP III.)

 

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978 (dále jen MAP III.), jehož nositelem je Město Kralovice, představitel ORP pro regionální školy v působnosti SO ORP Kralovice. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023

 

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY:

Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Kralovice, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení kvality vzdělávání ve 22 školských subjektech, což představuje 98 % škol působících na daném území dle Rejstříku škol MŠMT.

Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou území a především zapojených škol je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném časovém termínu splnit – realizovat.

Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území, a dále také vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.9.2022 do 30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP Kralovice na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.

 

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU MAP III. A KONTAKTY: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 08. 2022.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Vloženo 21. 7. 2022
 
 
 

 

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „Šablony III – ZŠ a MŠ Kožlany“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021104 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 01. 09. 2021 do 30. 06.3.

Finanční výše podpory: 687.859,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Eva Sixtová, ředitelka organizace
info@zsmskozlany.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce
s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí
a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce
s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.I/1

Chůva – personální podpora MŠ

3.I/6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3.I/8

Využití ICT ve vzdělávání

3.I/9

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

3.I/10

Projektový den mimo školu

3.I/11

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

3.II/5

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

3.II/10

Kluby pro žáky ZŠ

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12

Projektový den ve výuce

 

 

 

MAS Světovina - Do světa se školou

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: „Do světa se školou, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013737“ v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu „MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání“, která má vazbu na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.

 

Doba realizace: do 12/2021

Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory: 4.940.675,90 Kč.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Základní škole a Mateřské škole dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace. Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle: - Modernizace učebny fyziky-chemie – Vybudování multimediální učebny – Zajištění bezbariérového přístupu – Zajištění bezbariérového sociálního zázemí.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Odkaz na dokument zde

 

 

Šablony II.

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

 

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

 

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Blanka Pokorná