Projekty školy

 
 

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: „Do světa se školou, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013737“ v rámci 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu „MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání“, která má vazbu na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.

 

Doba realizace: do 12/2021

Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory: 4.940.675,90 Kč.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Základní škole a Mateřské škole dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace. Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle: - Modernizace učebny fyziky-chemie – Vybudování multimediální učebny – Zajištění bezbariérového přístupu – Zajištění bezbariérového sociálního zázemí.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Odkaz na dokument zde

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

 

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

 

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Blanka Pokorná