Řád školní jídelny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento řád o provozu školní jídelny. Tento řád školní jídelny upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

1.    Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:30 hodin do 14:00 hodin.

2.    Žáci přicházejí k jídelně po skončení dopoledního vyučování pod dohledem vyučujícího, který je učil poslední vyučovací hodinu.

3.    U vchodu do jídelny si žáky přebírá dohlížející pedagogický pracovník a pouští je po skupinkách do jídelny tak, aby byla co nejlépe využita její kapacita.

4.    Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy dle rozvrhu dohledů. Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně.

5.    Dohlížející pracovníci nalijí žákům polévku, vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních, stravovacích návyků.

Dohlížející pracovníci zejména:

-  sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení,

-  sledují dodržování hygienických, kázeňských a stravovacích návyků žáků

-  zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny,

-  sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

-  regulují osvětlení a větrání;

6.    Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

7.    Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování, včetně úklidu stolů znečištěných jídlem během provozu.

8.    Vedoucí stravovacího zařízení vyvěsí jídelníček ve školní jídelně na začátku týdne na období 5 dnů předem.

9.    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Jaroslav Berbr, o kontrolách informuje ředitele školy.                                                                

V Kožlanech 25.8.2014                                       Mgr. Jaroslav Švarc

                                                                    ředitel ZŠ a MŠ Kožlany