Odkaz na Skype: https://join.skype.com/g8nue07uF9ah

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

Úkoly na týden od 18. 1. - 22. 1. 2021

28. LEDOVCE   str. 63 – 64

 • ledovce pokrývají 10% zemského povrchu
 • najdeme je v Grónsku, Antarktidě a ve velehorách
 • vznikají ze sněhu, který svou vlastní váhou vytváří obrovský tlak a sníh se mění na led
 • plovoucí kry jsou nebezpečím pro lodě, nad hladinou je vidět jen jedna šestina celkového objemu ( Titanic)
 • ledovcová údolí mají typický tvar písmene U
 • zatopením bývalých ledovcových údolí vznikly fjordy (Norsko, Grónsko, Aljaška)

29. PODPOVRCHOVÁ VODA   str. 65 – 66

 • půdní voda – vyplňuje póry v půdě, je velice důležitá pro rostliny
 • podzemní voda – vyplňuje trhliny a dutiny v horninách, vytváří souvislou hladinu
 • podzemní vodu využíváme jako pitnou – studny a vrty
 • některé horniny (vápenec) voda rozpouští a vznikají jeskyně s krápníky (Český a Moravský kras)
 • pokud se stropy nebo podlahy jeskyní propadnou, vznikají propasti ( Macocha)                                                                                                                                                                     Nakresli si obrázek 73 na straně 65 do sešitu a popiš!

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

26. VODSTVO NA PEVNINÁCH   str. 60 - 61

 • vodu ve vodních tocích nazýváme – tekoucí povrchovou vodou
 • místo, kde podpovrchová voda vyvěrá na povrch – pramen
 • potoky a řeky vznikají:
  1.    z pramene - Labe
  2.    vytékají z jezera nebo ledovce -  Černý potok na Šumavě
  3.    slitím dvou řek nebo potoků  - Otava (Vydra+Křemelná)
 • všechny vodní toky na určitém místě a jejich přítoky – vodní síť
 • množství vody, které proteče určitým místem koryta na sekundu – průtok
 • území, ze kterého voda stéká do jednoho hlavního vodního toku – povodí
 • část pevniny, z níž všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře – úmoří
 • některé pouštní řeky nedotečou do moře, ale se vypaří nebo vsáknou – bezodtoké krajiny
 • povodně patří mezi přírodní katastrofy

?  Jak vzniká v Plzni řeka Berounka?

27. JEZERA, BAŽINY A JINÉ NÁDRŽE   str. 62 – 63

 • jezera jsou přirozené vodní nádrže
 • bezodtoké jezero – přitéká, ale nevytéká z něj žádná řeka či potok (Mrtvé moře)
 • průtočné jezero – tečou do něj i vytékají řeky a potoky (Bajkal )
 • některá jezera jsou slaná a tak velká, že se nazývají moře (Kaspické moře)
 • mělká jezera se časem zanesou a vznikají bažiny
 • krajiny s mnoha jezery – jezerní krajiny (Finsko)
 • v naší republice máme spíš rybniční krajiny (jižní Čechy)
 • jezer má ČR velice málo, ale máme ledovcová na horách, zatopené lomy a nebo jezírka v krasových oblastech

? Kolik je ledovcových jezer na Šumavě a vyjmenuj je?

? Uveď naše nejbližší jezero v okrese Plzeň – sever?

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8. 1. 2021

24. VODNÍ  OBAL  ZEMĚ

Hydrosféra  - je vodní obal Země.

Vodu rozdělujeme na sladkou a slanou. Podle výskytu na povrchovou a podpovrchovou.

Voda se na Zemi vyskytuje ve třech skupenstvích:  pevném

                                                                         kapalném

                                                                         plynném

Rozložení vody na Zemi:

oceánská voda                                           97%

ledovce a sníh                                             2%

jezera a řeky                                             0,2%

podpovrchová voda                                    0,7%

voda v atmosféře                                    0,001%

V Grónsku jsou ledovce silné až 3400m, v Antarktidě je to podobné a vážou velké množství vody. Díky oteplování naší planety však ledovce tají, pokud by odtály všechny, hladina moře by se zvedla a způsobila by obrovskou přírodní katastrofu = zatopení pobřežních krajin, kde žije nejvíce obyvatel Země.

Nakresli si do sešitu obr.65/str.58 – koloběh vody – a vysvětli!

 

25. OCEÁNSKÁ  VODA

Mořská voda je slaná, čili nedá se pít a ani použít na zavlažování.

Světový oceán zabírá 71% zemského povrchu a tvoří ho pět oceánů: (doplň)

1.

2.

3.

4.

5.

Oceánská voda se neustále pohybuje:

1.  působením větru – vlny, mořský příboj

2.  mořské proudy – studené x teplé (Golfský proud)

3.  slapové jevy = příliv a odliv (je to způsobeno přitažlivostí Slunce a Měsíce, po šesti hodinách se střídá příliv a odliv)

Díky působení lidské civilizace je světový oceán velice znečištěný, uveď nějaké příklady:

 
 

Úkoly na týden od 7.-11.12. 2020

21. PODNEBÍ   str. 50-52

- přečíst článek
- udělat poznámky
- nakreslit obrázek 58 na straně 51
 

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

18. JAK VZNIKL POVRCH NAŠÍ KRAJINY   str.43-45

Povrch naší planety se vyvíjel po miliony let působením přírodních pochodů: zvětrávání, působením řek , ledovců, větru, živočichů, rostlin a člověka.

Celkovou tvářnost krajiny nejlépe vystihují rozdíly mezi nejnižším a nejvyšším místem v krajině, udávané v metrech: 

                                      roviny  30m

                                      pahorkatiny  150m

                                      vrchoviny  300m

                                      hornatiny  600m

                                      velehornatiny  nad 600m

Podle nadmořské výšky rozlišujeme: 

                          nížiny – zelená barva na mapě – do 200m/nad mořem

                          vysočiny – okrová až hnědá barva na mapě – nad 200m/nad mořem

Nakresli si oba obrázky na str. 45 vedle shrnutí!

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

17. TEČE VODA , TEČE   str.41-43

V potocích a řekách teče voda stálým korytem, jen při povodních se vylije z břehů.

Každý vodní tok má levý a pravý břeh.

Skoro každá řeka má horní tok – střední tok – dolní tok

Materiál (písek, štěrk, hlína), který řeka přináší a ukládá, jsou říční naplaveniny. Ty pak kolem řek a potoků vytváří náplavovou rovinu.

Prohlubováním koryta řek vznikají říční údolí.

Někdy na řekách vznikají i vodopády, znáš nějaké? např. 

Která řeka je nejdelší u nás a která na světě?

Jak vznikají řeky, jsou tři možnosti, přijdeš na ně? Uveď příklady!

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

15. JAK VZNIKAJÍ HORY str.37-39

Pohoří na naší zeměkouli vznikala třemi způsoby:

sopečnou činností ( SOPEČNÁ POHOŘÍ ) např. Doupovské hory

vrásněním ( VRÁSOVÁ POHOŘÍ ) např. Himaláj

lámáním ker ( KERNÁ POHOŘÍ ) např. Krušné hory

nakresli si obrázky vrásového a kerného pohoří ze str.38 – obr.38 a obr.39

16. SKÁLY SE MĚNÍ NA PÍSEK A HLÍNU str.39-41

Rozpad horniny na zvětraliny se nazývá zvětrávání.

Odpovědi na tyto otázky najdeš v textu, zapiš si je:

Co způsobuje zvětrávání?

V suchých nebo chladných krajinách, kde není žádné rostlinstvo, působí vítr, jak?

 

Úkoly na týden od 2.-6.11. 2020

13 KAMENNÝ OBAL ZEMĚ SE TŘESE   str.33-34

přečti a opiš si poznámky:

 • litosférické desky se neustále pohybují a vyvolávají zemětřesení
 • zemětřesení pod hladinou oceánu způsobují obrovské vlny tsunami
 • síla zemětřesení se měří  seizmografy
 • ve světě se používají dvě stupnice:

Mercalliho – 12 stupňů

Richterova – 10 stupňů

? – Víš, ve které evropské zemi proběhlo v posledních dnech ničivé zemětřesení?

14. OHEŇ A KAMENÍ Z NITRA ZEMĚ – SOPEČNÁ ČINNOST   str.35-40

přečti a opiš si poznámky:

 • sopky jsou kuželovité vyvýšeniny, z nichž rozžhavené a roztavené horniny(magma) vytékají z nitra Země na povrch v podobě lávy
 • ze sopek je rovněž vyvrhován popel a unikají plyny
 • někdy se popel smísí s tajícím sněhem a vznikají bahnotoky
 • sopky se dělí na – vyhaslé – spící – činné
 • sopečnou činností vznikají sopečná pohoří např. v ČR: Doupovské hory, České středohoří

? – Kde je nejblíže od nás nějaká vyhaslá sopka?

nakresli a popiš sopku:

                      

                                 

Úkoly na týden od 19.-23.10. 2020:

 

11. NITRO PLANETY ZEMĚ str.29-30

Přečíst celý článek a opsat si poznámky:

Země se podobá cibuli. Skládá se z několika slupek:

zemská kůra – 35 km

zemský plášť – 2 900km

zemské jádro – 3 500km

Povrch naší planety tvoří LITOSFÉRA = kamenný obal Země. Litosféra se skládá z řady litosférických desek, které se pohybují a naráží do sebe. Pod pevninou jsou silné až 300km a pod oceánem kolem 100km. Před 200 miliony byla jen jedna prapevnina = Pangea, ta se rozlámala a posouvala do dnešní podoby(šest kontinentů).

Nakresli si do sešitu obrázek 29 na straně 29!

Vypiš všechny kontinenty a seřaď podle velikosti:

 

12. POD HLADINOU SVĚTOVÉHO OCEÁNU str.30-33

Přečíst celý článek, opiš a doplň si poznámky:

Světový oceán zabírá 71% povrchu zeměkoule.

Poloostrov je ……………..

Záliv je ……………………

Břežní čára je …………………

Pobřeží je ……………………

Pevninský šelf je …………………..

Lože oceánu je dno oceánu a jsou na něm středooceánské hřbety i oceánské pánve. Nejhlubší místo v oceánu je Marianský příkop – 11 034m.

Vypiš všechny oceány a seřaď je podle velikosti:

 

 

Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020:

Druhy map str.21-22
Nadmořská výška a výškové rozdíly v krajině str.23-25
Informativně: Práce s mapou místní krajiny str.25-26 (prakticky uděláme společně ve škole)
 

Konzultace přes Skype ve středu 14.10. 2020 v 13 hodin - odkaz na Skype: https://join.skype.com/g8nue07uF9ah