Konzultace přes Skype - odkaz na Skype: https://join.skype.com/lw0DJLYNYq0O

POZOR, ZMĚNA ADRESY:  j.berbr@zsmskozlany.cz

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

!!! TOTO JSOU POSLEDNÍ POZNÁMKY, KTERÉ NAJDETE ZDE, OD DALŠÍHO TÝDNE UŽ JEN GOOGLE - UČEBNA !!!

Úkoly na týden od 1.3. - 5.3. 2021

18. PLZEŇSKÝ KRAJ   str.79 – 80

Plzeňský kraj se rozkládá v západních Čechách při hranici s Německem. Vznikl rozdělením bývalého Západočeského kraje na Plzeňský a Karlovarský.

Poloha:

Řeky:

Pohoří:

Průmysl:

Krajské město:

Okresní města a okresy:

Podnebí:

Ledovcová jezera:

Zemědělství:

Chráněná území:

Památky v kraji:

 

Úkoly na týden od 22.2. - 26.2. 2021

17. JIHOČESKÝ KRAJ   str. 76 -78

Již název říká, nachází se převážná část území kraje v jižních Čechách. Jen malým východním cípem zasaje na Moravu. Je rozdělen do sedmi okresů a spolu s Plzeňským krajem tvoří NUTS 2 – Jihozápad.

povrch –

řeky –

rybníky, jejich celková rozloha –

krajské město a co o něm víš –

podnebí –

pohoří a turisticko-lyžařská střediska –

zemědělství –

přírodní bohatství –

nerostné bohatství – tuha ( KOH-I-NOOR), keramické hlíny a sklářské písky

okresní města –

navštěvovaná místa –

NP a CHKO v kraji - 

důležité jihočeské závody a elektrárny –

Co víš o Zlaté stoce a Nové řece?:

 
 

Úkoly na týden od 15.2. - 19.2. 2021

16. STĚDOČESKÝ KRAJ   str. 74-75

- obklopuje Prahu a má s ní silné vazby: dojíždění do škol, za nákupy, do zaměstnání, zábavou,sportem, dodávka zemědělských výrobků a výrobků průmyslu. Velice dobře funguje doprava do našeho hlavního města.

povrch –

řeky –

podnebí –

zemědělské plodiny –

nerostné bohatství –

okresní města –

navštěvovaná místa –

CHKO v kraji -  

důležité středočeské závody - 

 

 

Úkoly na týden od 8.2. - 12.2. 2021

15. PRAHA, HLAVNÍ MĚSTO ČR   str. 71 – 73

 • 1,3 milionu obyvatel
 • poloha - leží na Pražské plošině
 • dvě řeky - Vltava, v pražské části Radotín se do ní vlévá Berounka
 • podnebí  - poměrně teplá oblast
 • blízkost zemědělské oblasti (Polabí a Česká tabule)
 • nedaleko jsou zdroje energií (Kladno, Mostecko)
 • bohatá historie
 • sídlo hlavy státu, vlády, Parlamentu ČR, ministerstev, ambasád a dalších institucí
 • největší centrum služeb
 • středisko vzdělání ( KU, ČVUT, VŠCHT, VŠE, VŠZ) a vědy
 • největší průmyslové středisko
 • centrum kultury (ND, Vinohradské divadlo, divadlo ABC), festivalů  ( Pražské jaro), cestovního ruchu (Staroměstské  a Václavské náměstí, Karlův most, Hradčany a další památky)
 • největší flotila vozidel MHD+ metro+ taxi  (nalep si plánek metra, bude i ve škole)
 • důležitý dopravní uzel: letecká - silniční - železniční - říční doprava 
                                                Image result for metro praha

 

Úkoly na týden od 1. - 5.2. 2021

KRAJE  ČESKÉ  REPUBLIKY   str. 70

 • 14 krajů – vyšších územních samosprávných celků, slouží jako mezistupeň mezi vládou a jednotlivými obcemi - práva krajů:

 

 • 77 okresů – byly oficiálně zrušeny v r.2003, přesto nebyly zrušeny úplně a slouží jako územní jednotky ke statistickému vyhodnocování ČR, např:

 

 • 205 ORP – obce s rozšířenou působností (Kralovice), jsou správní obvody, do kterých byly přeneseny základní služby pro obyvatele, které:

 

 • 8 NUTS 2 - od r. 2004 (vstup do EU) byly zřízeny oblasti nad milión obyvatel, aby naše republika mohla čerpat peníze ze Strukturálních fondů EU na rozvoj méně vyvinutých oblastí:

          Praha – Střední Čechy – Jihozápad – Severozápad – Severovýchod – Jihovýchod –         Střední Morava - Moravskoslezko

          Nalep si mapku, bude k vyzvednutí i ve škole v mé přhrádce.

Image result for mapa ČR - NUTS 2

 

Úkoly na týden od 25. - 29.1. 2021

OPAKOVÁNÍ  OBYVATELSTVA  A  HOPODÁŘSTVÍ  ČR   str. 69

 • máme za sebou další dvě kapitoly o obyvatelstvu a hospodářství ČR
 •  je třeba je zopakovat a zjistit vaše vědomosti = napíšeme si test na známky, které budou už na II. pololetí
 • na volný list ve Wordu napište odpovědi na všechny otázky (1.- 15.) ze str. 69 a pošlete mi ho mailem
 • odpovědi hledejte v učebnici, atlase, sešitě či na internetu
 • je to úkol na týden, poslední termín odevzdání  -  PÁTEK  5. 2. 2021!!!
 • kdo neodevzdá v termínu, má prostě smůlu!

 

Úkoly na týden od 18. - 22.1. 2021

Cestovní ruch a rekreace

Vzpomeň na 8.roč. a vysvětli pojmy:

1. aktivní cestovní ruch:

2. pasivní cestovní ruch:

3. export:

4. imporort:

Nyní si opiš text v rámečku na str.66 dole, pokračuj

Nejnavštěvovanější místa v ČR:  doplň

lázně –

historická města –

místa s neporušenou přírodou –

skanzeny –

vodní plochy –

poutní místa –

sportovní události –

kulturní akce –

lyžařská střediska –

 

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod naší republiky prodělal několik změn:  doplň z učebnice

 •      
 •     
 •     
 •     

Vymysli a napiš, které naše výrobky vyvážíme do světa, a naopak, co musíme dovážet:

 

 

Úkoly na týden od 11. - 15. 1. 2021

14. DOPRAVA, SPOJE, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH A REKREACE, ZAHRANIČNÍ OBCHOD   str. 63-69

Doprava

se rozděluje podle přepravního prostředí:  pozemní – vodní – letecká

pozemní :  železniční – silniční – MHD

vodní:  říční a jezerní – námořní

letecká:  mezinárodní – vnitrostátní

ostatní druhy dopravy:  potrubní (ropovody a plynovody), vodovody, kanalizace, elektrovodní a teplovodní síť, v uhelných revírech se používají pásové dopravníky a v horských oblastech najdeme lanovky a lyžařské vleky

Nalep si do sešitu mapku naší současné a budoucí dálniční sítě! Je i v mé přihrádce ve škole!

Dálnice

Spoje

zajišťují přenos informací: fax, dálnopis, internet, kabelové sítě, mobilní  telefony, rádia, televize, pošta, telekomunikační družice atd.

Služby

se dělí na výrobní ( kadeřník, odvoz odpadků…) a nevýrobní ( školství, zdravotnictví…)

je charakteristická stupňovitost: čím větší lidské sídlo – tím více druhů služeb

 

 

Úkoly na týden od 4. - 8. 1. 2021

13. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA , LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  str.59-62

 • jak se rozděluje zemědělská výroba?
 • co produkuje rostlinná a co živočišná výroba?
 • které čtyři zemědělské výrobní typy máme v ČR?
 • roztřiď funkce lesa ze str.61 na produkční a mimoprodukční!
 • jak se liší naše dnešní lesy od těch původních lesů mírného pásu?
 • čím se zabývá vodní hospodářství?

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

11.OBYVATELSTVO A SÍDLA   str.49-50

Zodpověz tyto otázky a aktuální údaje si najdi na internetu – Český statistický úřad:

Počet obyvatel a hustota zalidnění (počet obyvatel/km2):

Rozloha :

Počet krajů a okresů:

Měna a úřední jazyk, do které jazykové skupiny patří:

Národnost obyvatel a národnostní menšiny:

Kolik % lidí je v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku:

Jsou u nás také přistěhovalci, odkud?

Napiš deset našich měst podle velikosti:

Nejrozšířenější náboženství:

Je v ČR vice věřících nebo nevěřících v Boha:

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

10. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY   str.42-47

Které národní parky jsou v ČR?

Další chráněná území jsou:  CHKO, NPR, PR, NPP, PP

Co jsou biosférické rezervace?

Co je životní prostředí?

Jak dochází ke změnám a přetváření:

1) georeliéfu?

2) podnebí a čistoty vzduchu?

3) hydrosféry a čistoty vody?

4) půd?

5) bioty?

Jaký význam má rozptýlená zeleň v přírodě?

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

PŮDY   str.35-37

Co je pedosféra?

Co tvoří půdu?

Vyjmenuj půdotvorné činitele:

Matečná hornina?

Půdní druhy?

Půdní typy?

Nakresli si do sešitu obrázek v záložce na str.35

BIOTA   str.38-41

Co je biosféra?

Co je biota?

Základní podmínky života na Zemi?

Přírodní společenstva?

Rozdíl: krajina přírodní x krajina kulturní

Opiš: V ČR rozlišujeme jen osm výškových stupňů bioty, podle nadmořské výšky, protože devátý vysokohorský u nás není.

           Lesy - pokrývají 32,9% rozlohy ČR a plní mnoho funkcí:

produkční (dřevo,semena,plody,kyslík,zvěř…….)

mimoprodukční (vliv na životní prostředí,hygienický význam,rekreace,…)

Za ekologicky stabilní krajinu považujeme takovou, která má možnost obnovit původní stav po zásazích člověka i jiných negativních činitelů.

 

Úkoly na týden od 2.- 6. 11. 2020

PODNEBÍ   str. 29-30

1. Přečíst

2. Odpovědět na otázky:   co je atmosféra?

                                    co je počasí?

                                    co je podnebí?

3. Opsat shrnutí za článkem (barevně odlišit dva typy podnebí v ČR)

VODSTVO   str.31-34

1. Přečíst

2. Odpovědět na otázky:   co je povodí?

                                    co je úmoří?

                                    co je rozvodí?

 3. Udělat poznámky:   Řeky – Jezera – Rybníky – Přehrady – Podzemní vody(rozdělení)

 

Úkoly na období od 14.-23.10 2020:

ZÁPADNÍ KARPATY            str.25-28

Vněkarpatské sníženiny: Dyjsko-svratecký úval - Vyškovská brána - Hornomoravský úval - Moravská brána - Ostravská pánev
                                     Nakreslit mapku z učebnice str.25!
Vnější západní Karpaty:  Středomoravské karpaty - Chřiby (Brdo 587m)
                                   Bílé Karpaty (Velká Javořina 970m)
                                   Hostýnské a Vsetínské vrchy
                                   Javorníky (Velký Javorník 1071)
                                   Moravskoslezké Beskydy (Lysá hora 1323)
Důležité průsmyky pro spojení se Slovenskem (vedou zde silnice a železnice): Vlárský, Lyský, Makovský, Jablůňkovský
                                    Vše si najděte na mapě!
 

PANONSKÁ PÁNEV

- výběžek Západopanonské pánve = Vídeňská pánev, u nás pod názvem Dolnomoravský úval
- Pavlovské vrchy = Pálava - CHKO a biosferická rezervace
- Věstonická brána, spojuje Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval (Věstonická venuše)
- vodní nádrž Nové Mlýny
- do této lokality je umístěn děj knihy E. Štorcha - Lovci mamutů
- u Břeclavy těžíme ropu a zemní plyn
 

STŘEDOPOLSKÉ NÍŽINY

- Hlučínská pahorkatina
- větší část této geolog. soustavy je na území Polska
 
      Doporučuji odpovědět na otázky na str.28 v učebnici!