Konzultace přes Skype - odkaz na Skype: https://join.skype.com/lw0DJLYNYq0O

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

Úkoly na týden od 11. - 15. 1. 2021

14. DOPRAVA, SPOJE, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH A REKREACE, ZAHRANIČNÍ OBCHOD   str. 63-69

Doprava

se rozděluje podle přepravního prostředí:  pozemní – vodní – letecká

pozemní :  železniční – silniční – MHD

vodní:  říční a jezerní – námořní

letecká:  mezinárodní – vnitrostátní

ostatní druhy dopravy:  potrubní (ropovody a plynovody), vodovody, kanalizace, elektrovodní a teplovodní síť, v uhelných revírech se používají pásové dopravníky a v horských oblastech najdeme lanovky a lyžařské vleky

Nalep si do sešitu mapku naší současné a budoucí dálniční sítě! Je i v mé přihrádce ve škole!

Dálnice

Spoje

zajišťují přenos informací: fax, dálnopis, internet, kabelové sítě, mobilní  telefony, rádia, televize, pošta, telekomunikační družice atd.

Služby

se dělí na výrobní ( kadeřník, odvoz odpadků…) a nevýrobní ( školství, zdravotnictví…)

je charakteristická stupňovitost: čím větší lidské sídlo – tím více druhů služeb

 

 

Úkoly na týden od 4. - 8. 1. 2021

13. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA , LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  str.59-62

  • jak se rozděluje zemědělská výroba?
  • co produkuje rostlinná a co živočišná výroba?
  • které čtyři zemědělské výrobní typy máme v ČR?
  • roztřiď funkce lesa ze str.61 na produkční a mimoprodukční!
  • jak se liší naše dnešní lesy od těch původních lesů mírného pásu?
  • čím se zabývá vodní hospodářství?

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

11.OBYVATELSTVO A SÍDLA   str.49-50

Zodpověz tyto otázky a aktuální údaje si najdi na internetu – Český statistický úřad:

Počet obyvatel a hustota zalidnění (počet obyvatel/km2):

Rozloha :

Počet krajů a okresů:

Měna a úřední jazyk, do které jazykové skupiny patří:

Národnost obyvatel a národnostní menšiny:

Kolik % lidí je v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku:

Jsou u nás také přistěhovalci, odkud?

Napiš deset našich měst podle velikosti:

Nejrozšířenější náboženství:

Je v ČR vice věřících nebo nevěřících v Boha:

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

10. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY   str.42-47

Které národní parky jsou v ČR?

Další chráněná území jsou:  CHKO, NPR, PR, NPP, PP

Co jsou biosférické rezervace?

Co je životní prostředí?

Jak dochází ke změnám a přetváření:

1) georeliéfu?

2) podnebí a čistoty vzduchu?

3) hydrosféry a čistoty vody?

4) půd?

5) bioty?

Jaký význam má rozptýlená zeleň v přírodě?

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

PŮDY   str.35-37

Co je pedosféra?

Co tvoří půdu?

Vyjmenuj půdotvorné činitele:

Matečná hornina?

Půdní druhy?

Půdní typy?

Nakresli si do sešitu obrázek v záložce na str.35

BIOTA   str.38-41

Co je biosféra?

Co je biota?

Základní podmínky života na Zemi?

Přírodní společenstva?

Rozdíl: krajina přírodní x krajina kulturní

Opiš: V ČR rozlišujeme jen osm výškových stupňů bioty, podle nadmořské výšky, protože devátý vysokohorský u nás není.

           Lesy - pokrývají 32,9% rozlohy ČR a plní mnoho funkcí:

produkční (dřevo,semena,plody,kyslík,zvěř…….)

mimoprodukční (vliv na životní prostředí,hygienický význam,rekreace,…)

Za ekologicky stabilní krajinu považujeme takovou, která má možnost obnovit původní stav po zásazích člověka i jiných negativních činitelů.

 

Úkoly na týden od 2.- 6. 11. 2020

PODNEBÍ   str. 29-30

1. Přečíst

2. Odpovědět na otázky:   co je atmosféra?

                                    co je počasí?

                                    co je podnebí?

3. Opsat shrnutí za článkem (barevně odlišit dva typy podnebí v ČR)

VODSTVO   str.31-34

1. Přečíst

2. Odpovědět na otázky:   co je povodí?

                                    co je úmoří?

                                    co je rozvodí?

 3. Udělat poznámky:   Řeky – Jezera – Rybníky – Přehrady – Podzemní vody(rozdělení)

 

Úkoly na období od 14.-23.10 2020:

ZÁPADNÍ KARPATY            str.25-28

Vněkarpatské sníženiny: Dyjsko-svratecký úval - Vyškovská brána - Hornomoravský úval - Moravská brána - Ostravská pánev
                                     Nakreslit mapku z učebnice str.25!
Vnější západní Karpaty:  Středomoravské karpaty - Chřiby (Brdo 587m)
                                   Bílé Karpaty (Velká Javořina 970m)
                                   Hostýnské a Vsetínské vrchy
                                   Javorníky (Velký Javorník 1071)
                                   Moravskoslezké Beskydy (Lysá hora 1323)
Důležité průsmyky pro spojení se Slovenskem (vedou zde silnice a železnice): Vlárský, Lyský, Makovský, Jablůňkovský
                                    Vše si najděte na mapě!
 

PANONSKÁ PÁNEV

- výběžek Západopanonské pánve = Vídeňská pánev, u nás pod názvem Dolnomoravský úval
- Pavlovské vrchy = Pálava - CHKO a biosferická rezervace
- Věstonická brána, spojuje Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval (Věstonická venuše)
- vodní nádrž Nové Mlýny
- do této lokality je umístěn děj knihy E. Štorcha - Lovci mamutů
- u Břeclavy těžíme ropu a zemní plyn
 

STŘEDOPOLSKÉ NÍŽINY

- Hlučínská pahorkatina
- větší část této geolog. soustavy je na území Polska
 
      Doporučuji odpovědět na otázky na str.28 v učebnici!