8.

!!! aktualizováno 9.5. !!!
 
Čtyřdobý vznětový motor (str. 93-94)
vypsat: palivo, účinnost, využití
           vypsat jednotlivé fáze + co se děje v dané fázy
           nalepit obrázky
           vynechat řádek a vypsat způsob chlazení u spalovacích motorů
           napsat rozdíl mezi zážehovými a vznětovými motory
písemně do sešitu odpovědět : 96/5,6,9,11
 
Elektrické jevy (str. 98-103)
Opakování elektrické pole (EP) (str.98-103)
vypsat: kde najdeme EP
           atom - složení + náboj atomu + proč takový náboj
           iont - jak vznikne + dělení
           nesouhlasně a souhlasně nabitá tělesa - jak to vypadá a co se děje
           co to je elektrický vodič a izolant - obecně + uvést konkrétní příklady
! tučně zvýrazněné pojmy se naučit
 
Elektroskop (str. 104-108)
vypsat: co to je za přístroj a jak funguje (str. 106 asi třetí odstavec)
           jaké máme jednotky elektrického náboje a jakou mají hodnotu
 
Vodič a izolant v EP (str. 109-113)
! 1) elektrostatická indukce: vložíme-li izolovaný kovový vodič do EP, přesunou se volné elektrony po celém tělese (na jednom konci převládá záporný a na druhém kladný náboj)
př. uděláme váleček z alobal a zavěsíme na nit (je izolovaný a má neutrální náboj) - pokud zelektrujeme pravítko (třeba o vlasy) - váleček díky elektrostatické indukci pravítko přitáhne - můžeš si doma vyzkoušet :)
nakresli obrázek 2.11 (str. 109)
! 2) polarizace: vložíme-li izolant do EP, přesunou se elektrony pouze uvnitř atomu
př. natrhej papír na malinké kousíčky (papír je izolant a má neutrální náboj) - pokud zelektrujeme pravítko (třeba o vlasy) - papírky se přitáhnou díky polarizaci k pravítku - můžeš si doma vyzkoušet :)
nakresli obrázek 2.14 (str. 111)
 
! umět co to je elektrostatická indukce a polarizace + příklad
 

Siločáry EP (str. 114-117)
udělej si výpisky sám:
1) siločára EP - co to je + jaký má směr
2) nakresli obrázky 2.18 b (str. 114) a 2.19 b (str.115)
3) stejnorodé EP - kde může vzniknout (3 vlastnosti musí splňovat) + jak znázorňujeme
4) nakresli obrázek 2.20 b (str.115)
5) písemně vypracuj odpověď na otázku 117/3
 
! umět co je to siločára EP + směr, kde může vzniknout stejnorodé EP a jak se zakresluje
 
Elektrický obvod (str. 118-121)
! - aby obvodem procházel ellektrický proud musí být:
1) uzavřen
2) tvořen vodiči
3) obsahovat zdroj napětí
- překresli si s názvem schématickou značku (sch. značky obyčejnou tužkou) - žlutý obrázek str. 118
- součástky jdou v elektrickém obvodu zapojit:
! 1) za sebou - sériově - obvodu říkáme, že je nerozvětvený, ve všech místech obvodu prochází stejně velký elektrický proud (přikresli si obrázek, obyčejnou tužkou - str. 119/2.25 b))
! 2) vedle sebe - paralelně - obvodu říkáme, že je rozvětvený, ve větvích prochází menší proud (přikresli si obrázek, obyčejnou tužkou - str. 119/2.26 b))
- body A a B jsou uzly a spojnice bodů A a B jsou větve
 
Elektrický proud (str. 122-124)
! - vodič, vede elektrický proud, protože obsahuje volné částice
! - izolant, nevede elektrický proud, protože neobsahuje nebo jen velmi málo volných částic
 
! 1) pevné látky: vodiče - kovy - elektrický proud v kovech je tvořen usměrněným pohybem volných elektronů
                      izolanty - plast, papír, dřevo, sklo, textilní látky .....
! 2) kapaliny : vodiče - prakticky všechny kapaliny, voda v řece, voda tekoucí z kohoutku, .... - elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných iontů (kationtů a aniontů)
                   izolant - destilovaná voda
! směr elektrického proudu je od kladného pólu zdroje napětí k zápornému pólu zdroje
- překresli si obr. 123
 
Elektrický proud (str. 125-128)
značka: I
jednotka: I = 1A (ampér)
přístroj na měření: ampérmetr + překresli schématickou značku (schématická značka str. 125 dole)
! zapojení ampérmetru: a) zapojuje se za sebou
                                b) se sousední součástkou se zapojuje + na + a - na -
Př. Přístroj má rozsah (max. kolik se dá naměřit) 0-200A a 40 dílků, ručička ukazuje na 12 dílek. jak velký el. proud prochází obvodem?
200A : 40(dílků) = 5A (velikost 1.dílku)
12(dílků . 5A = 60A - obvodem prochází proud o velikosti 60A
- stejným postupem vypočti velikost el. proudu na obrázcích 127/2.36.a) a b)
a)(rozsah je 6A a 30 dílků, naměřeno 23 dílků)
 
Elektrické napětí (str. 129-132)
značka: U
jednotka: U = 1V (volt)
přístroj na měření: voltmetr + překresli schématickou značku (schématická značka str. 130)
! zapojení ampérmetru: a) zapojuje se vedle sebe
                                b) se sousední součástkou se zapojuje + na + a - na -
Př. Přístroj má rozsah (max. kolik se dá naměřit) 0-300V a 50 dílků, ručička ukazuje na 22 dílek. jak velké el. napětí prochází obvodem?
300V : 50(dílků) = 6V (velikost 1.dílku)
22(dílků . 6V = 132V - v obvodeu je napětí o velikosti 132V
- stejným postupem vypočti velikost el. napětí na obrázcích 132/2.42.a) a b)
a)(rozsah je 30V a 30 dílků, naměřeno 6 dílků)

 

Zdroje elektrického napětí (str. 133-136)

- zdroje el. napětí se liší tvarem, velikostí, sílou, ....

! - většina zdrojů se skládá z elektrod (kladná a záporná) a elektrolytu (překlesli si obrázek i s popisem str. 134)

! - akumulátor - zdroj jehož napětí lze obnovit - mobilní telefon, notebook, autobaterie, el.články do fotoaparátů, videokamer....

 

Ohmův zákon, elektrický odpor (str. 137-142)

- Ohmův zákon: elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi jeho konci - proto se zavedla další fyzikální veličina - elektrický odpor

! značka: R

! jednotka: R = 1 ohm (jak se píše značka najdeš na straně 139.)

! vzorec: R = U/I = U : I  (odvozené vzorce I=U/R=U:R a U=R.I)

! rezistor - izolovaný kovový vodič navinutý v mnoha závitech na keramickém válci

Př. opiš si řešení obou příkladů na straně 140

Př. sám vypočti příklad 141/1 (úkol) - využij vzorec a odvozené vzorce

 

Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (str. 143-145)

- elektrický odpor je závislý na:

1) délce vodiče (přímo úměrné)

2) příčném řezu vodiče (nepřímo úměrné)

3) teplotě (přímo úměrné)

4) materiálu vodiče

 

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou (str. 146-149)

- nakresli si obrázek z učebnice 146/2.55

! vzorce pro výpočet výsledného odporu, el. proudu a el. napětí:

I = I1 = I2,  U = U1 + U2, R = R1 + R2

- opiš si řešení příkladu str. 147 + doplň : I = I1 = I2 = 0,2A a U = U1 + U2 = 3,6 + 2,4 = 6V

Př: zkus vypočítat 149/4 (vypočítej ještě výsledný odpor, výsledné napětí)

 

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe (str. 150-153)

- nakresli si obrázek z učebnice 150/2.59

! vzorce pro výpočet výsledného odporu, el. proudu a el. napětí:

I = I1 + I2,  U = U1 = U2, 1/R = 1/R1 + 1/R2

- opiš si řešení příkladu str. 151 + doplň : I = I1 + I2 = 0,6 + 0,4 = 1A a U = U1 = U2 = 6V

Př: zkus vypočítat 152/4

 

Reostat (str. 154-157)

! - reostat je rezistor, jehož odpor lze měnit (překresli si schématickou značku 154/2.64)

! - používá se jako: 1) dělič napětí

                            2) ke změně elektrického proudu

1) nakresli obrázek 155/2.65 a napiš si k obrázku: jezdec C k bodu A - zmenšuje se délka vodiče - zmenšuje se odpor - elektrický proud se zvětšuje, jezdec C k bodu B - zvětšuje se délka vodiče - zvětšuje se odpor - zmenšuje se elektrický proud

2) nakresli obrázek 155/2.66 a napiš si k obrázku: jezdec C k bodu A - zmenšuje se délka vodiče - zmenšuje se odpor - elektrické napětí se zmenšuje, jezdec C k bodu B - zvětšuje se délka vodiče - zvětšuje se odpor - zvětšuje se elektrické napětí

 

Elektrická práce (str. 158-160)

! - značka: W

! - jednotka: W = 1J (joule)

! - vzorec: W = U . I . t

Př. opiš řešení příkladu str. 160

Př. za využití vzorce vypočítej 160/1 (úkol)

 

Elektrický výkon (str. 161-165)

! - značka: P

! - jednotka: P = 1W (watt)

! - vzorec: P = U . I  (odvozené vzorce P=U na druhou/R a P=R.I na druhou - strana 162)

! výkon P - užitečná práce vykonaná za 1s

! příkon Po - skutečně vykonaná práce za 1s

Př. opiš řešení příkladů str. 162 a 163

Př. za využití vzorců vypočítej 163/1 (úkol), 164/3 (úplně nahoře)