F8

Konzultace: čtvrtek - 8:55 - 9:40
 
!!! aktualizováno 15.11. !!!
 
Práce na dny 26.10.-20.11.
Opsat do sešitu:
1) Zahřávání těles při tření
! - při vyšší teplotě se částice pohybují rychleji než při nižší teplotě.
(př. sáček čaje vám rychleji zbarví teplou vodu než studenou - částice vody se pohybují rychleji a tedy i rychleji roznesou částice čaje po celé nádobě)
- částice se uvnitř těles pohybují - mají tedy pohybovou energii, celková pohybová energie všech částic v tělese je součástí vnitřní energie
! - při tření se částice obou těles na třecích plochách začnou pohybovat rychleji (konáme práci)- tím se zvětší jejich pohybová energie - tím se zvětší vnitřní energie - těleso se zahřívá (platí to i obráceně, pokud zahřeji těleso, zvětší se vnitřní energie a částice se začnou uvnitř tělesa pohybovat rychleji)
 
2) Tepelná výměna vedením
! tepelná výměna vedením probíhá mezi dvěma tělesy platí-li: mají různou teplotu a dotýkají se
- částice teplejšího tělesa naráží do částic chladnějšího tělesa - ty se začnou pohybovat rychleji, zvýší se jejich Ek, zvýší se jejich vnitřní energie a těleso se zahřeje
! - částice teplejšího tělesa předají část své Ek částicím chladnějšího tělesa
! - tepelná výměna trvá do té doby, dokud se teploty obou těles nevyrovnají
př. studený hrneček a teplý čaj
- tepelná výměna vedením může nastat i uvnitř tělesa (jehož dvě části mají různou teplotu) - př. studená lžička v horkém čaji, tepelná výměna probíhá mezi potopenou částí lžičky a nepotopenou
! - tepelný vodič - tepelná výměna probíhá rychleji - kovy
! - tepelný izolant - tepelná výměna probíhá pomaleji - vzduch, vata, peří, srst, molitan, polystyren, dokonalým izolantem je vakuum
 
3) Teplo
! - značka: Q, jednotka: 1 J (joule)
! - teplo je rovno energii, kterou těleso přijme nebo odevzdá při tepelné výměně
- teplejší těleso energii odevzdává, chladnější přijímá
- přijmou-li dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti stejné teplo, zvýší se jejich teplota různě - proto se zavedla další fyzikální veličina - měrná tepelná kapacita
! - měrná tepelná kapacita: značka: c, jednotka: 1 KJ/kg.°C
! - udává, kolik tepla musí přijmout 1kg určité látky, by se ohrál o 1 °C (tabulka v učebnici na zadní straně)
př. c (vody) = 4,2 KJ/kg.°C nám říká, že 1kg vody potřebuje 4,2 KJ tepla, aby se ohřál o 1 °C
! - vzorec pro výpočet tepla:
a) příjatého: Q = c . m . ( t - t0 )
b) odevzdaného: Q = c . m . ( t0 - t )
t0 je počáteční teplota, t je konečná teplota
opiš si vypočítaný příklad na straně 61 a 62 (stačí zápis, vzorec, dosazení a výsledek)
pod příklad ze strany 62 si opiš
! - při tepelné výměně, by mělo platit, že teplo přijaté chladnějším tělesem a odevzdané teplejším tělesem se rovná, ale neplatíto, protože část tepla unikne do okolí a ohřeje i okolní tělesa (není dokonalá izolace)
!!! příklady 63/4 (c mědi je 0,383 KJ/kg.°C) a 63/6a) (c mědi je železa je 0,45 KJ/kg.°C) vypočítej do sešitu, ofoť a pošli na email !!!
 
Práce na dny 19.-23.10.
Opsat do sešitu:
Částicové složení látek
- všechny látky (pevné, kapalné i plynné) jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (atomů, molekul a iontů)
1) pevné látky
vlastnosti: těžko mění svůj tvar, nejsou snadno dělitelné
! částice kmitají kolem pravidelně uspořádaných poloh
dělí se na krystalické a amorfní
! krystalické mají pravidelně uspořádané částice (sůl, tuha, diamant .....)
! amorfní nemají pravidelně uspořádáné částice (asfalt, parafín, sklo ....)
2) kapalné látky
vlastnosti: tekuté, tvar nádoby, snadno dělitelné, téměř nestlačitelné, hladina ve vodorovné poloze
! částice se pohybují neustále neuspořádaně po celém tělese
3) plynné látky
vlastnosti: tekuté, tvar nádoby, snadno dělitelné, stlačitelné, rozpínavé
! částice se pohybují neustále neuspořádaně po celém tělese (mají méně částic než je u kapalin)
 
Do sešitu vypočítej: 41/2 (úplně dole), 42/4