F9

Výuka:
čtvrtek 9:00-9:45

Práce na dny 22.-26.2.
Teorie čtvrtek:
1) Elektrické spotřebiče
2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3) První pomoc při úrazu elektrickým proudem
kdo nebude přítomen, půjčí si výpisky od spolužáků a vše si dopíše
- kontrola proběhne ve škole !!!
 
!!! Otázky ke zkoušení: !!!
a) střídavý a stejnosměrná proud
b) alternátor
c) transformátor + rozvodná elektrická síť
d) elektrický proud v pevných látkách, plynech a kapalinách
e) polovodiče
 
Práce na dny 18.-22.1.
Teorie čtvrtek:
1) Dioda jako usměrňovač
2) Další součástky s PN přechodem
kdo nebude přítomen, půjčí si výpisky od spolužáků a vše si dopíše
- kontrola proběhne ve škole !!!
 
Práce na dny 4.-8.1.
Teorie čtvrtek:
1) Polovodiče typu N a P
2) Polovodičová dioda
kdo nebude přítomen, půjčí si výpisky od spolužáků a vše si dopíše
- kontrola proběhne ve škole !!!
 
!!! aktualizováno 15.11. !!!
 
Práce na dny 26.10.-20.11.
Opsat do sešitu:
1) Střídavý proud
! a) stejnosměrný proud - má stále stejný směr, od + k - pólu zdroje napětí, vyrábí baterie a akumulátor
! b) střídavý proud - pravidelně mění svůj směr, 100 krát za 1 sekundu, vyrábí alternátor
- překresli si podle pravítka a s obyčejnou tužkou tabulku str. 36 nahoře + graf strana 37 (podle pravítka)
! - frekvence - značka: f, jednotka: 1 Hz (hertz)
! - frekvence udává počet period střídavého proudu za 1 sekundu
! - vzorec: f = 1/T
! - perioda - značka: T, jednotka: 1 s (sekunda)
! - perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje (v grafu str. 37 je T zakresleno)
! vzorec: T = 1/f
! alternátor, je zařízení, které mění pohybovou energii na elektrickou energii
! složení:
1) stator - nepohyblivá část, tvořena cívkami
2) rotor - otáčivá část, tvořena elektromagnetem
! využití: elektrárna, automobil
 
2) Efektivní hodnota proudu a napětí
- protože hodnota střídavého proudu (napětí) se pravidelně mění, bylo pro jeho změření potřeba zavést efektivní hodnotu proudu (napětí)
! vzorec pro výpočet: I = 0,7 . Im a U = 0,7 . Um (kde Im a Um je maximální hodonta)
- překresli si obrázek na str. 40
 
3) Transformátor
! - je zařízení, které mění napětí U1 na U2 se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou
! - složení: skládá se ze dvou cívek (primární a sekundární), které mají různý počet závitů a ze společného uzavřeného jádra
! - transformační poměr: p = N2/N1 = U2/U1 (U1 - vstupní napětí, U2 - výstupní napětí, N1 - počet závitu na primární cívce, N2 - počet závitů na sekundární cívce)

p > 1 transormujeme nahoru (zvětšujeme napětí)

p < 1 transformace dole (zmenšujeme napětí)

Př.1 Jaké bude výstupní napětí, je-li vstupní napětí 300 V, počet závitů na první (primární) cívce je 200 závitů a počet závitů na druhé (sekundární) cívce je 100 závitů?

zápis: U1 = 300 V, N1 = 200 z, N2 = 100 z, U2 = ? V

výpočet: p = N2/N1 = 100:200 = 0,5 (transformace dolu)

U2 = p . U1 = 0,5 . 300 = 150 V

Př.2 Jaké bude výstupní napětí, je-li vstupní napětí 100 V, počet závitů na první (primární) cívce je 50 závitů a počet závitů na druhé (sekundární) cívce je 200 závitů?

zápis: U1 = 100 V, N1 = 50 z, N2 = 200 z, U2 = ? V

výpočet: p = N2/N1 = 200:50 = 4 (transformace nahoru)

U2 = p . U1 = 4 . 100 = 400 V
 
Př.3 Jaké bude výstupní napětí, je-li vstupní napětí 20 V, počet závitů na první (primární) cívce je 10 závitů a počet závitů na druhé (sekundární) cívce je 30 závitů? (vypočítej a pošli)
 
 
!!! 1) 39/10, 2) 39/11, 3) 41/6, 4) Př.3 vypočítej všechny 4 příklady (zápis, vzorec, dosazení, výsledek), ofoť a pošli emailem !!!
!!! referát: 39/13 vypracuj na papír formátu A4, o každé osobě vypiš 8-10 řádků (život, vynálezy, ...) a pak napiš, jestli byl zastáncem střídavého nebo stejnosměrného proudu - vypracovaný referát odevzdej do školy do 20.11. (do přihrádky s mým jménem) !!!
 
Práce na dny 19.-23.10.
Opsat do sešitu:
Elektromagnetická indukce
! Při změně MP (vznik nebo zánik MP) v okolí cívky vzniká indukované napětí a v uzavřením obvodu vzniká indukovaný proud - tento jev se nazývá elektromagnetická indukce.
- čím je změna MP rychlejší a větší, tím větší je indukovaný proud
- indukovaný proud lze vytvořit:
1) vložením magnetu do cívky, která je zapojena v uzavřeném obvodu bez zdroje napětí
2) pomocí dvou obvodů - obvod I. obsahuje zdroj napětí, spínač, žárovku a cívku (primární), obvod II. obsahuje cívku (sekundární) a ampérmetr, obě dvě cívky mají společné jádro z magneticky měkké oceli
- M.Faraday objevil elektromagnetickou indukci