Český jazyk 4. třída

15. 6. –  23 .6.

Podmět rodu mužského – životného a neživotného

uč. 122 růžový rámeček do ŠS

do ŠS podle uč. s. 122/2 – vyznačit ZSD a koncovky li/ly podle podmětu

procvičení příčestí minulého v učebnici 123- 125 (shrnutí o učivu v růžovém rámečku pročíst)

 

Souvětí – opakování

 do ŠS 128, 129 -   růžový rámeček

umět vyjmenovat spojky, které oddělujeme a neoddělujeme čárkou, ostatní spojovací výrazy

 

Tímto máme učivo probrané a poslední týden věnujte závěrečnému  opakování  v učebnici 133 – 144, zaměřte se na červeně označené věty a shrnutí

učivo ze 4. třídy najdete v obsahu učebnice – podle potřeby se vraťte k učivu

Do 5. třídy necháváme sešit gramatiky na přehledy.

O prázdninách si přečtěte zajímavé knihy a pamatujte, že každý správný Čech má navštívit nejen Říp, ale měl by umět i dobře česky :)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

8. 6. – 12. 6.

opakování vzorů a základních skladebních dvojic

111/2, 112/7

113 – opakovat přehled o podstatných jménech

nové učivo

Shoda přísudku s podmětem

uč. 118 – 121

růžový rámeček  k vysvětlení učiva  - 118,119,120

!!! k zaslání

118/1d

podmět r. středního  119/2 – dva sloupečky r. ž. č. j. (TA) a r. stř. č. mn. (TA)

podmět r. ženského  120/2

procvičení s. 121

POZOR !!! na podmět děti v mn. č.  - r. ženský – koncovka příčestí minulého - ly

 

----------------------------------------------------------------------------------------

1.6. – 5.6.

opakování vzorů podstatných jmen

určování pád, číslo, rod, vzor

uč. 111 – 113

nové učivo: Základní skladební dvojice (ZSD)

uč. 115 – 117

do ŠS opsat růžové rámečky – stačí stručně a přehledně

!!! k zaslání:

ŠS – 115/2, 116/5 – vyznač tužkou podmět a přísudek, ZSD podle vzorové věty

 

další procvičení podle potřeby s. 117/7 – možno vyznačovat ZSD na fólii

Taktik

------------------------------------------------

 

25.5. – 29.5.

Nové učivo:

vzor muž – uč. 104 – 107

skloňování, růžový rámeček do ŠS

106/6 ústně

!!! k zaslání   107/13     a    110/8 a,b

 

opakování probraného učiva uč. Čj 111 - 113

Taktik - procvičování vzorů podstatných jmen podle potřeby - PS 45-54, 81-83 a uč. 57 – 69

 

-----------------------------------------------------

18. 5. – 22. 5.

Vzory rodu mužského neživotného hrad a stroj (1. – 4. p.j.č. je shodný)

pracovní sešit Taktik s. 50-52  procvičování vzorů r. mužského

Vzor hrad – tvrdý vzor 

s. 100-102

uč. s. 100 – skloňování

s. 101 růžový rámeček do ŠS

(pozor na 6. p. č. mn. – u některých PJ – ích, lesích, březích…), procvičení 102/9

ústně cv. 101/3,4,5

!!!ŠS 101/6 – vzor PJ v daném pádě napište nad doplňované slovo

 

Vzor stroj – měkký vzor 

s. 108 – 109

s. 108 – skloňování

s.109  růžový rámeček do ŠS

!!!ŠS 109/4 – 4 sloupce - vzory pán, muž, hrad, stroj

slova rozděl podle vzorů (postup – řekni si ten v 1.p.j.č., životnost a naposledy vzor)

pán, bez pána, muž – bez muže: životné

hrad, bez hradu, stroj, bez stroje– neživotné

 

Příští týden doděláme vzor muž a budeme opakovat všechny vzory a procvičovat pravopis v koncovkách.

-------------------------------------------------------------------------------------

11.5. – 15.5.

Skloňování podstatných jmen r. mužského – vzor pán

uč. s. 96 – 99

ŠS – opsat růžový rámeček s. 97

        98/8 a,b – vždy 4 řádky ze cvičení

!!! k zaslání – 99/11

(POZOR – 3. a 6. p.j.č. – koncovka –ovi, k pánovi, o pánovi

               1. a 5. p.č.mn. páni, kdo-co páni, volám – páni

4. a 7. p. č.mn. pány – vidím pány, s pány)

ostatní cvičení ústně, zaměř se na 99/10 – tvary slov v různých pádech , 97/4 – doplň, odůvodňuj podle vzoru pán v daném pádě

další procvičování na Taktik s. 68-69, po kliknutí na slovo se ukáže správné řešení
 
----------------------------------------------------

4.5. – 7.5.

Opakování vzorů r. středního a ženského

do ŠS:

Skloňování podstatných jmen rodu mužského

životnost

životná: 1. – 4. p. se liší (pán – pána, muž – muže, pozor: sněhulák – sněhuláka, drak – draka)

neživotná: 1. – 4. p. je shodný (hrad – hrad, stroj – stroj, kámen- kámen, jetel - jetel)

do sešitu gramatiky nalepit přehledy skloňování vzorů (pokud půjde vytisknout, jinak po návratu dodám)

k zaslání: do ŠS vypracovaná cvičení

95/1b -  urči pád, číslo, rod a životnost u tučně vytištěných slov

95/1c – do 4 sloupců vypiš slova podle vzorů (pán, hrad, muž, stroj – podle uč.)

95/2 – slova zařaď ke vzorům (4 sloupce)

95/3 – doplň koncovky podle vzorů

další procvičování Taktik s.65/1,2 – po kliknutí možnost kontroly, je otevřené řešení

-----------------------------------

27.4. – 30.4.

Tento týden budeme opakovat všechny vzory r. ženského a přidáme i r. střední

!!! k zaslání pracovní list (zašlu mailem), prosím poslat do 30.4.

učebnice s.91 vzor kost, s.92 růžový rámeček opsat do ŠS

procvičovací cvičení s. 93/2a, b, c, d

93/2c do ŠS

ústně opakování slovních druhů 93/3 báseň a cv. 3c

Taktik – s. 62,63 - u cvičení máte možnost ověřit kliknutím správnou odpověď

--------------------------------------------------------------------

20.4. - 24.4.

Vzor píseň

uč. s 87 – skloňování

do ŠS 88/růžový rámeček

písemně do ŠS 88/3a – opsat a určit vzory, 89/5 (urči vzory)

k zaslání :mailem zašlu pracovní list na opakování vzorů r. středního a ženského (žena, růže, píseň)

Čtení – pokud máte doma pověsti – Staré pověsti (O Bruncvíkovi),  místní (od p. Bukačové Panna vejpůl – místní pověst o Angerbachu)

--------------------------------------------------

 


14.4. – 17. 4.

Vzory rodu ženského – žena, růže

uč. s. 84 – skloňování vzoru růže je jednoduché, měkký vzor, vždy měkké i:), opiš opět růžový rámeček s. 85

do ŠS a k zaslání ke kontrole do 19.4 (dělejte jen jedno cvičení denně, nejdříve ústně a teprve potom napište)

82/10 – u doplňovaných slov si nejdříve urči rod – v 1. p. ta, to,  teprve potom dosaď vzor. Už se zde střídají r. ženský a střední, můžeš vyzkoušet za pomoci rodičů i jako diktát nebo jen opiš

85/3 – cvičení opiš, slova odůvodňuj vzory žena, růže ve správném tvaru podle pádu, nad slovo napiš ž (žena) nebo r (růže)

86/2 – urči kategorie u podstatných  jmen, věty tvoř jen ústně, (do sešitu si udělej 5 sloupečků – opsané slovo, pád, číslo, rod, vzor)

------

pro zábavu ústně nebo na papír, není nutno posílat s. 86/3, 4, 6

----------------------------------------------

 

6.4 - 13.4.

Podle zaslaných pracovních listů jste si se vzory rodu středního poradili velmi dobře.

Pustíme se tedy dál - vzory rodu ženského - budeme odůvodňovat podobně.

nadpis do ŠS a  vše vypracuj

_________________________________________________________________________________________

Vzory žena     růže     píseň    kost

žena - končí v 1. p. na a, skloňování s. 80 

růže -                "      na e    

píseň, kost - 2. p. j.č. : píseň - bez písně - končí na ě, kost - bez kosti - končí na i

 

uč. s. 79/1 procvičte určování pádů u tučně vytišněných slov (vypište je do ŠS)

opsat růžový rámeček s.81         

81/3 vyber si 3 slova a vyskloňuj (3 sloupečky  - 1., 4., 7.p. mn.č.)

!!! ta vrata, ta kamna - r. stř.

     ty prázdniny, ty kalhoty  ty děti- r. ženský

------------------------

Sloh

Velikonoce

-napiš, proč je slavíme

-jak se jmenují jednotlivé dny Pašijového týdne (od Květné neděle až k velikonočnímu pondělí)

        -symboly Velikonoc

        - typické tradiční pokrmy

stranu můžeš velikonočně vyzdobit podle fantazie

Čtení

přečti si pověst o stavbě Karlova mostu

v čítance str. 103, 104 -105 Na Bílou sobotu

 

___________________________________________

 

30.3. - 3.4.2020

Český jazyk

tento týden stále procvičujte vzory rodu středního, měli byste bezpečně umět určit vzor a napsat koncovku podle vzoru, vždy si do slova vzor dosaďte  

např. s křídl-   , to jedno křídlo – končí na o – vzor to město, s křídly – s městy

město – končí na o v 1. pádě j.č.

moře a kuře – obě končí na e, řekněte si 2. pád j.č. a podle koncovky   bez moře -e  (moře) a bez kuřete – ete (kuře)

stavení – končí v 1. pádě j. č. na í

K ZASLÁNÍ  - pracovní list – doplňte i/y podle vzorů

Na pracovní list máte celý týden, pořádně odůvodňujte a potom byste mohli mít všechny sloupečky bez chyb

každý den si procvičte alespoň 1 on –line cvičení na školákov.eu, moje čeština nebo online cvičení.cz

 

Čtení – přečtěte si nahlas postupně v čítance básničky

s. 14, 22, 33, 47, 123

do sešitu opsat báseň Žába, naučit zpaměti, vyznačit rýmy (shodné slabiky na konci verše)

zkuste si doma zarýmovat a třeba vymyslíte svoji báseň, můžete mi ji poslat

 

Sloh

Nadpis Vaříme, pečeme

(pracovní postup)

doplňte pracovní list, doplněná slova vyznačte zvýrazňovačem  a vlepte do sešitu

dobrovolný úkol: máte návod na vaření, pokud rodiče dovolí, zkuste uvařit nějaké jídlo  

 

--------------------------------------------------

23.-27.3.2020

Vzory rodu středního - opakování s. 74 ústně

přidáme vzor stavení s. 76 - 78, procvičte skloňování 76/2, 

v gramatice si do přehledu zvýrazňovačem označte koncovky u všech vzorů r. středního 

do ŠS opište růžový rámeček

 

 ŠS 77/4

u písemného cvičení si určujte pro procvičení i slovní druhy tužkou nad slova

pod cvičení vypiš 5 PJ – pád, číslo, rod, u r. stř. vzor, 5  sloves os., č., čas

78/4 na A4 narýsuj 10 výloh obchodů - podle cvičení napiš názvy obchodů a dokresli zboží (založ do desek k odevzdání)

---------------------------

 

 

18.3.2020

napište do školního sešitu ČJŠ 68/6

67/5 - ze cvičení vypište jen slova, která se skloňují podle vzoru město

ústně 68/10 - můžete si zahrát hru (vymysli slovo nadřazené a zkus si vymyslet 5 slov podřazených, např. značky aut - Fiat, Škoda..., oblečení - tričko...)

zahrajte si hru město, moře, kuře, stavení - podle abecedy vymysli slova ke vzorům

 

do konce týdne 

vzory moře a kuře, pozor na 2. pád

skloňování s. 70, 72

do ŠS vypište důležité informace z růžových rámečků

73/4 do školního sešitu 3 sloupce   MĚSTO     MOŘE   KUŘE  vypište jen slovní spojení pod správný vzor. Můžete využít i Pravidla č. pravopisu, pokud máte.

V pondělí přidám další informace k českému jazyku, zatím trénujte i podle Školákov.eu, čtěte vybranou knihu apod.

Mějte se hezky a držte se.

B.Pokorná

 

                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.2020

Český  jazyk – učebnice ČJ, on –line cvičení  Školákov. eu

opakujte vyjmenovaná slova, slovesa a pravopis podle potřeby

procvičujte podstatná jména rodu středního – cvičení v učebnici do strany 78

vzory město, moře, kuře, stavení – umět ke slovům přiřadit vzor a psát koncovky  (i,y) PJ podle vzorů

 

Čtení – dočtěte dobrodružnou knihu

referát na A4: Název knihy, autor, ilustrátor, charakteristika hl. postavy, děj stručně, obrázek

Školákov.eu – Vlastivěda 4. tř. – Staré pověsti české – vypracujte si pracovní listy

do sešitu Čtení vypracujte stručně obsah dalších 3 pověstí (měli byste už mít pověst O Svatoplukovi a O Čechovi)

 

sledujte pořady z archívu ČT-Déčko  https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1016057#D  a mujrozhlas.cz - sekce pro děti