Český jazyk – 9. třída

Nový e-mail: k.ruzkova@zsmskozlany.cz
Od 15.3. online hodiny probíhají na Google Meet, odkaz  pro připojení bude zvěřejněn 10 minut před hodinou. 
Úkoly  a učivo už jsou zadávány pouze v Google učebně!
 

V Čj doporučuji používat Internetovou jazykovou příručku, odkaz:prirucka.ujc.cas.cz

Povinné úkoly na CVČj - 1. soubor do 19. února: z cvičebnice s.29-30/cv.42 (mě/mně), s. 36/12 (synonyma), s. 36/16 (antonyma), zapiš do sešitu na CVČj a pak pošli na můj e-mail.

CVČj - 2. soubor do 7.3.: ze cvičebnice s. 34/3 - rčení, s. 53/19b) - velká písmena, rozbor souvětí: Šli jsme do kina film byl velmi zajímavý ale nepochopil jsem jeho konec. (Počet vět, interpunkce - čárky, H, V, významové poměry, druh souvětí, graf). Vše zapiš do sešitu na CVČj, pošli na můj e-mail.

Povinné úkoly z Čj k odevzdání:

2. soubor do 1. března: z učeb. s. 59/7 - z textu vypište přísudky a určete jejich druh, z učeb. s. 82/14 (již dříve zadané) a rozbor souvětí: Nasedla do nového automobilu ihned vozidlo nastartovala a odjela směrem na Rakovník. (Urči počet vět, urči H a V, doplň do souvětí čárky, urči významové poměry, druh souvětí - vše do textu souvětí a namaluj graf).  Úkoly vypracuj do ŠS a pošli na můj nový e-mail.

1. soubor do 12. února -  z  PS s. 47/9, z PS s. 48/13 a rozbor souvětí: Brzy budeme vyplňovat přihlášky na střední školy a proto musíme dobře zvažovat kterou školu si vybereme. Urči počet vět, větu hlavní (H) a větu vedlejsí (V), doplň interpunkci (čárky) - vše do textu souvětí a namaluj graf souvětí.  Tyto úkoly pošli na můj nový e-mail. Můžeš také začít pracovat na literárním úkolu (zadání viz níže na této web. stránce).

K přípravě na přijímací zkoušky doporučuji si projít originální zadání testů z minulých let, najdete zde již ilustrační test na letošní rok 2021. Nejdříve si zkuste vypracovat, najdete zde zadání, záznamový arch, teprve po vypracování, si zkontrolujte podle přiloženého klíče, jinak nebude výsledek objektivní  - odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/

Poté klikněte na : Testová zadání v PDF ke stažení, pro vás jsou určené Čtyřleté obory - Český jazyk a literatura

Distanční výuka od 22.3. do 26.3.

Na čtvrtek si připravte souvětí: Když jsme se vrátili do školy museli jsme si opakovat probrané učivo neboť mu někteří ještě nerozuměli. (počet vět, interpunkce, H,V, význam. poměry, druh souvětí, graf). Velká písmena: s. 86/2 (tvořte s výrazy věty, zopakuj si psaní velkých písmen - učeb. s. 84-85, PČP). Dále v PS podst. jména - s. 21/3a), 4. (Úkoly a cvičení neposílejte, budou kontrolovány při online hodinách, povinný soubor úkolů budu zadávat příští týden). CVČj - ze cvičebnice s. 54/19d) - velká písmena. 

Distanční výuka od 15.3. do 19.3.

Na čtvrtek si připravte rozbor souvětí: Buď budeš pořádně ležet nebo budeš ještě dlouho nemocný a dokonce můžeš dostat i zápal plic. (počet vět, interpunkce, H, V, význam. poměry, druh souvětí, graf). Dále budeme probírat významový poměr příčinný. Probíráme i velká písmena: z učeb. s. 86/1 a s. 86/3. Budeme se vracet k dřívějším cvičením. CVČJ - také velká písmena s. 53-54/19a)c).  (Zadané úkoly neposílat, budeme je kontrolovat společně na online hodinách). 

Distanční výuka od 1.3. do 5.3.

V tomto týdnu budeme probírat významový poměr vylučovací, připravte si do ŠS rozbor souvětí: Čekali jsme na něj dlouho avšak on vůbec nepřišel ba ani nezavolal. (Počet vět, interpunkce, H,V, významové poměry, druh souvětí, graf). Dále velká písmena - PS s. 50/3, s. 20/2, bje/bě, vje/vě, pě, mně/mě - PS s. 47/10,11,12.  CVČj - pracuj na 2. souboru povinných úkolů, termín odevzdání do 7.3. (zadání viz výše v povinných úkolech)

 

Distanční výuka od 22.2. do 26.2.

Do ŠS si rozeberte toto souvětí: Bylo již poledne ale Tomáš stále spal a dokonce nevstal ani k obědu. (počet vět, interpunkce - čárky, H, V, význam. poměry, druh souvětí, graf). Dále zjisti, co je termín a v PS vypracuj s. 17/7a)b),  s.17/8a)b)c), s.17/9a)c). Stále studuj velká písmena - učebnice s. 84-85. Také se budeme vracet ke cv. na bje/bě, vje/vě, pě, mně/mě, n/nn, velká písmena, spojky.  

CVČj - Můžete začít pracovat na 2. souboru z CVČj, termín odevzdání do 7.3. - ze cvičebnice s. 34/3 - rčení, s. 53/19b) - velká písmena, rozbor souvětí: Šli jsme do kina film byl velmi zajímavý ale nepochopil jsem jeho konec.( Určete počet vět, interpunkci - čárky, H,V, význam. poměry, druh souvětí, graf).

Distanční výuka od 15.2. do 19.2.

V tomto týdnu si rozeber do ŠS souvětí: Pavel rád četl knihy dobře komunikoval výborně recitoval básničky a dokonce hrál amatérské divadlo. (počet vět, H,V, čárky, význam. poměry, graf). Studuj psaní velkých písmen v učeb. s.84-85. V PS vypracuj s. 49/1 a 49-50/2. Začni také pracovat na 2. souboru povinných úkolů, zadány na této webové stránce výše u povinných úkolů. CVČJ - platí povinné úkoly k odevzdání do 19.2.!!! Nezapomeň!!!(zadáno výše na této stránce)  Procvičuj si testová zadání na přijímačky - viz internetový odkaz výše na této stránce.

Distanční výuka od 8.2. do 12.2.

Do ŠS si zkus rozebrat souvětí: Pavel uměl dobře anglicky navštěvoval také jazykovou školu a dokonce četl knížky v originále. (počet vět, interpunkci, H, V, význam. poměry, graf souvětí)

Do ŠS si udělej zápis k pravopisu -n, -nn: -nn píšeme, pokud se setká kořen slova končící na n s příponou -ný, -ní (kámen+ný, den+ní), rozlišuj ranní (od ráno, ranní čaj) x raný (jako časný, brzký, př. raný salát, rané brambory). Pouze -n píšeme, pokud následuje přípona -ík, -ice, -ina, -ěný (kameník, deník, viník, vinice, cenina, skleněný apod.). Jedno -n se píše u příd. jmen odvozených od jmen zvířat, tvoříme je pouze koncovkou -í (beran+í, krocan+í).  Poté vypracuj v PS s. 22/4, 23/6, 23/7. Dále začni postupně studovat v učebnici psaní velkých písmen s. 84-85. CVČj - platí povinné úkoly k odevzdání do 19. února - popsáno výše u povinných úkolů.

Distanční výuka od 1.2. do 5.2.

Úkoly tohoto týdne se shodují s povinnými úkoly k odevzdání - pravopis pě, bje/bě, vje/vě z PS s. 47/9, pravopis mě/mně z PS s. 48/13 a rozbor souvětí: Brzy budeme vyplňovat přihlášky na střední školy a proto musíme dobře zvažovat kterou školu si vybereme. (Určit počet vět, větu hlavní H, větu vedlejší V, doplnit interpunkci /čárky/ a namalovat graf souvětí). Souvětí zpracuj do ŠS, všechny tři zadané úkoly pošli na můj nový e-mail.

Do ŠS si udělej ještě zápis k pravopisu pě, bje/bě, vje/vě: píšeme jedině takto. Bje píšeme, pokud máme předponu ob- a kořen slova začíná na je: objednat, objezd, objem, objektiv, objevit, objednat, rozlišuj: objetí (maminčino objetí, od objímat; objetí překážky, od objet) x obětí (mnoho válečných obětí, oběti bohům apod.) Vje píšeme, pokud máme předponu v- a kořen začíná na je: vjet, vjezd, vjem. Zápis k pravopisu mě/mně: Zájmeno já - mě píšeme ve 2. a 4. pádě x mně píšeme v 3. a 6. pádě. Příslovce si zdůvodňuj přídavným jménem - př. lakomě (lakomý) x skromně (skromný). Pamatuj: zapomněl, vzpomněl, připomněl, opomněl - všude píšeme mně! Dále: domněnka (domnívat se), pomněnka (od pomníti, znamená nezapomenout, pomník), rozumně od rozumný, ale rozuměl od rozumí. Také pozor na tajemnější od tajemný x tamější od příslovce tam + přípona ější!

CVČJ- tento týden si dodělej všechna chybějící cvičení z minulých týdnů, procvičuj další testy k přijímačkám - již byl zadán ilustrační test na r. 2021, oficiální přijímačky z r. 2020, pokračuj přijímačkami z r.2019...(odkaz a instrukce na této web. stránce výše)

 
Distanční výuka od 25.1. do 28.1.
Rozeberte do ŠS toto souvětí: Než půjdeme ke zkouškám, musíme si projít přípravné testy, které nám byly zadány. Urči počet vět, v. hlavní (H) a v. vedlejší (V), namaluj graf souvětí. Dále si v tomto týdnu dopň vše, co ti chybí z předchozích týdnů v ŠS a PS. Vy, kteří půjdete k přijímacím zkouškám, si v tomto týdnu zkuste vypracovat ilustrační test na r.2021 a originální zadání loňských zkoušek 2020 - odkaz máte výše na této stránce.  CVČj -pravopis bje/bě, pě, vje/vě - s. 29/cv.41 ze cvičebnice, napiš a vzadu ve cvičebnici zkontroluj podle klíče.K procvičení přívlastku s.80/cv.32,postupuj podle vzoru ve cvičebnici.
 
Distanční výuka od 18.1. do 22.1.
Pokračujeme ve spojkách (důležité pro souvětí) z PS s. 29/3, 4 a pravopis přísudku s. 29/5a), za b) podtrhni ve větách přísudek. Pravopis předpon s-, z-, vz-  z PS s. 47/8, s.47/5 a z PS do ŠS napiš věty s. 47/7. Pravopis bje/bě, pě, vje/vě z učeb. do ŠS s. 81/12, s. 82/13,14.
CVČJ - Pravopis s-, z- vz- do sešitu ze cvičebnice s.28/38b), s.29/39, procvičování příslovečného určení s. 77-78/23, věty opiš, příslovečná určení poddtrhni čerchovaně do vět a nadepiš druh příslovečného určení PUM, PUČ,PUZ, po vypracování si zkontroluj podle klíče vzadu ve cvičebnici.
 
Distanční výuka od 11.1. do 15.1.
Dokontrolujeme z učeb. s. 81/9, 10, s. 80/5 a z PS 12/5a))b), s. 14/2, s. 15/3,4,5. Budeme se věnovat souvětí, větě hlavní a vedlejší, z učeb. do ŠS opiš poučku ze str. 63, zopakuj si slovní druh - spojky učeb. s. 43, zapiš do ŠS druhy spojek a vypracuj do ŠS s. 44/5,6,7. Zatím pouze pročti s. 69 - významové poměry. Z PS s. 17/6a)b)c)e)f)g).
CVČj - Procvičuj přepony s-,z-, vz-, do sešitu na CVČj vypracuj ze cvičebnice s. 28/38a), s. 29/40, dále vypracuj s.70/73 do vět (celkem 14 vět) - př. kdyby: Pavel by přišel, kdyby měl čas. - zde spojka připojující další větu x Kdyby se to nestalo! - zde částice sloužící pouze ke zdůraznění.(Neposílat!)
 
 
Distanční výuka od 4.1. do 8.1.
Budeme kontrolovat úkoly z vánočních prázdnin - PS s. 35/11,12,13,14,15, v domácím sešitě z učeb. s.81/7, 81/9. Nově napiš do ŠS z učeb. s. 80/5, 81/10, v PS 12/5a)b) , s. 14/2, s. 15/3,4 5.
CVČj - vypracuj testový domácí úkol, který byl zadán na posledním CVČj (Neposílej!)

 

Literární úkol - Můžete začít číst knížku na II. pololetí, budeme odevzdávat referát o knize v písemné podobě         (buď na volných listech do schránek ve vestibulu školy nebo až po návratu do školy). Zatím tedy neposílat!!! Upozornění - musí jít o jinou novou knihu než v předchozích obdobích, vedu si záznamy!!!

Otázky: 1) Proč sis vybral danou knihu?

              2) Přiřaď k liter. druhu a žánru. Př. epika - fantasy, lit. faktu - životopis, lit.odborná - encyklopedie apod.

              3) Stručně seznámit s dějem, obsahem knihy.

              4) Co tě v knize zaujalo a proč? Komu bys knihu doporučil k přečtení?

 

Odkaz na cvičení, kde si můžete vyzkoušet určování slovesného vidu:

https://learningapps.org/display?v=posgbrd6220