Občanská a rodinná výchova – 9. třída

Nový e-mail: k.ruzkova@zsmskozlany.cz

Od 15.3. online hodiny budou probíhat přes Google Meet, odkaz pro připojení bude zveřejněn 10 minut před začátkem hodiny. 

Úkoly a učivo jsou již zadávány pouze v Google učebně!

Výuková hodina Ov na Skype - odkaz stejný jako u Čj 9.
Můžete se podívat na různá videa k učivu - 2. stupeň (Člověk a společnost, Výchova ke zdraví). Stačí kliknout na odkaz: ctedu.cz

Distanční výuka - 24.3.

Téma: Občan obce - zapiš a vysvětli pojmy na s. 6 na liště související s obcí - samospráva obbce, státní správa, obecní rada, obecní zastupitelstvo, statutární obec. Také nezapomeň na písemný úkol z distanční výuky 3.3.

Distanční výuka - 17.3.

Zůstávají úkoly a učivo z období z před jarních prázdnin (dist. výuka 3.3.) - budeme je dokončovat.

Distanční výuka - 3.3.

Stále dokončujeme Zákoník práce, nové téma : Občan obce, státu, EU.  Nejdříve se budeme zabývat obcí učeb.  s. 6 -7. Nový písemný úkol: Jak každý občan obce může ovlivňovat život v obci - zkus uvést 5 kladných příkladů a 5 záporných. Písemné úkoly se budou odevzdávat po návratu do školy (1. úkol zadán  v dist. výuce 10.2.)

Distanční výuka -24.2.

Budeme se zabývat vznikem prac. poměru, prac. smlouvou na dobu určitou /neurčitou, dále zánikem prac. poměru - výpovědí (stále otázky s. 44).  Kdo nemá vypracovaný písemný úkol (zadání zde 10.2.), má šanci stále dodělat, odevzdávat se bude po návratu do školy, bude hodnocen známkou.

Distanční výuka - 17.2.

Minulou hodinu jsme celou věnovali volbě střední školy a přijímacímu řízení na střední školy, proto zůstávají v platnosti pokyny k minulé hodině 10.2.

Distanční výuka - 10.2.

Ještě se budeme vracet k Zákoníku práce - s. 44 (otázky, zkratky CV, BOZP, HPP, DPP, ZPS). Písemný úkol do sešitu: Zamyšlení nad volbou povolání, volbou střední školy, oboru. Otázky: 1) Sen (bez ohledu na prospěch, realitu - Co by bylo tvé vysněné povolání, škola, obor?)  2) Přání rodičů  3) Realita (Co skutečně napíšeš na přihlášku?) U každé otázky napiš i zdůvodnění tvé volby, volby rodičů. Tento písemný úkol budete odevzdávat po návratu do školy, bude hodnocen známkou.

Distanční výuka - 3.2.

Protože jsme celou minulou hodinu věnovali hodnocení a sebehodnocení v souvislosti s klasifikací za 1. pololetí, zůstávají v platnosti úkoly na minulou hodinu.

Distanční výuka - 27.1.

Stále ještě máme zodpovědět některé otázky k úřadu práce z učeb. s. 42 a k problematice Zákoníku práce -  otázky z učeb. s. 44 (i otázky u obrázku ,,Dostáváte výpověď" - s. 44 dole). Víš, co znamenají zkratky (všechny souvisí s pracovní činností) - CV, BOZP, HPP, DPP, ZPS? Poslední zkratku najdeš často i na přihlášce na SŠ. Zamysli se tedy nad otázkami i zkratkami.

Distanční výuka - 20.1.

Dokončíme problematiku úřadu práce a Zákoníku práce. Promysli otázky ze s. 44 (Která práva a povinnosti má zaměstnanec, zaměstnavatel? - Jak dlouho trvá dovolená? + otázky týkající se výpovědi - obrázek ,,Dostávate výpověď)

Distanční výuka - 13.1.

Budeme pokračovat na str. 39 - výhody/nevýhody typů středních škol, nástupu do práce či naopak nezaměstnanosti - tabulku ze str. 39 si připrav do sešitu, doplníme společně, zkus promyslet otázky k úřadu práce na str. 42 a pročti téma Zákoník práce s. 44.

Distanční výuka - 6.1.

Téma: Volba povolání, vzdělávací systém, úřady práce, Zákoník práce - učeb. s. 39-44, připravte si i sešit.