Metodik prevence

Metodička primární prevence:  Mgr. Dana Berbrová

Konzultace: po domluvě

Tel. 373 396 626

KDO JE ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE ?? 

Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů (= rizikové chování) na škole.
Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

 • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání, kyberšikanu,.
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek
 • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.)
 • kriminální jednání
 • sexuálně rizikové chování
 • vandalismus
 • xenofobii, rasismus a intoleranci
 • týrání a zneužívání dětí
 • sebepoškozování
 • poruchy příjmu potravy
 • užívání anabolik a steroidů

Standardní činnosti metodika školní prevence jsou vymezeny právním předpisem.
( https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)
Spolupracuje s učitelským sborem, resp. třídním učitelem při výskytu případných varovných signálů v oblasti rizikového chování žáků, výchovným poradcem a vedením školy.

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí  - www.linkabezpeci.cz

800 155 555  , 116 111                                                                                                                                                                                               - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích                                                                                   

- nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě

pomoc@linkabezpeci.cz

 https://elinka.iporadna.cz/linka-duvery

Linka vzkaz domů - 800 111 113,  724 724 777                                                                                                     

- zaměřena zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, bezplatné volání

Rodičovská linka  www.rodicovskalinka. cz                                                                                                                                       840 111 234,  606 021 021                                                                                                                                                                          

pomoc@rodicovskalinka.cz                                                                                 

- pomáhá řešit dospělým výchovné problémy                                                                                                                                                                      : Jste v obtížné rodinné situaci?                                                                                                                                                                                        : Nevíte si rady se svým dítětem?                                                                                                                                                                                      : Má Vaše dítě problémy ve škole?                                                                                                                                                                                    : Máte podezření na týrání dítěte ve Vašem okolí?

Bílý kruh bezpečí -  116 006,   257 317 110                                                                                                                               

- poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů

Dětské krizové centrum  -   +420 241 484 149,  777 715 215                                                                                      

- služby Linky důvěry DKC mohou využít také všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života

chat: www.elinka.iporadna.cz

Rizika kyberprostoru 778 510 510

Služba krizové pomoci je tu pro tebe, aby ti pomohla řešit problémy nebo nelehkou situaci, ve které se nacházíš. Služba je zacílena hlavně na děti týrané (fyzicky a psychicky), zneužívané (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávané (např. pro děti, o které se rodiče nezajímají či nevnímají, co jejich děti potřebují) či jinak ohrožené na zdravém vývoji (např. násilí mezi rodiči, konflikty rodičů, časté hádky rodičů, závislost rodičů na alkoholu/drogách/jiná závislost, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, závažné onemocnění někoho blízkého v rodině) a pro děti a jejich rodiny v závažných životních situacích (např. rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby). Službu také nabízíme dětem, které byly např. přepadeny, dětem, kterým někdo ublížil (nebo chtěl ublížit) nebo byly svědky násilného trestného činu nebo byly svědky autonehody, apod.

ONLINE HELPLINE je poradenské centrum, provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu

 • Jsme jediná linka pomoci, specializující se na problematiku zneužívání Informačních technologií jako jsou internet, mobilní telefony, chytré mobilní telefony.
 • Poskytujeme pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi jevy jako je kyberšikana, grooming, stalking a jinými negativními jevy na internetu a v kyberprostoru, které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj a zanechat trvalé následky.
 • Poskytujeme pomoc dospělým a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu užívání internetu a ICT technologií

 

Své dotazy pište na e-mailovou adresu: helpline@saferinternet.cz