Školní_řád_2013_upravený_podle_novely_k_1.9.2017.pdf (214,6 kB)

Dodatek k ŠŘ č.1 (distanční výuka)

Dodatek k ŠŘ č.2 (distanční výuka)

Řád_tělocvičny.pdf (143 kB)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád.pdf(328,2 kB)

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů – Výběr ze školního řádu

- Žáci mají právo

  • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
  • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání
  • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání
  • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku

- Žáci jsou povinni

  • řádně docházet do školy, připravovat se na vyučování a řádně se vzdělávat
  • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti
  • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané  v souladu s právními předpisy a školním řádem
  • vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem

- Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví  svoje, ani  jiných osob.     

- Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na  činnostech organizovaných školou a ve školní družině je pro přihlášené žáky povinná.      

- Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven a oblečen.    

- Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.     

- Během přestávek a před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době polední přestávky se žáci bez souhlasu vyučujícího popř. třídního učitele ve škole nezdržují. Do školy přicházejí 10 minut před začátkem odpoledního vyučování.       

- Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

- Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

- Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

- Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.  Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vyučujícímu popř. svému tř. učiteli.

- Slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům nebo pracovníkům školy (šikanování, kyberšikanování žáků nebo pracovníků školy) bude vždy  považováno za závažné porušení šk. řádu a klasifikováno sníženou známkou z chování.

- Chování žáka na mimoškolních akcích pořádaných školou je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

- Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

- Dodatečnou zkoušku koná žák, který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.

- Žákům je zakázáno měnit zápis pedagogických pracovníků. Jakákoli změna zápisu provedená pedagogickým pracovníkem (v žákovské knížce a úředních dokumentech) bude považována za hrubé porušení školního řádu a klasifikována sníženou známkou z chování.

- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu žáka do školy neprodleně, nejpozději do tří dnů, písemně na omluvném listě v žákovské knížce. Pozdější, dodatečné snahy o omluvení jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

- Při absenci dlouhodobé nebo několikahodinové známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu na tiskopisech vydaných školou. Ty jsou k dispozici na chodbě školy a na webových stránkách školy.

- Mobilní telefony se ve škole smí používat k volání a posílání zpráv pouze v nejnutnějších případech a to výhradně v době přestávek. 

- Jakékoli  pořizování  zvukových nebo vizuálních nahrávek je v budově školy a na akcích pořádaných školou  zakázáno! Protože mob. telefon není nezbytně nutný k výuce, nenese škola při jeho ztrátě žádnou zodpovědnost.

- Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli a jsou povinni se jím řídit.

- Pro žáky, a zákonné zástupce žáků je celý školní řád zveřejněn na webových stránkách školy.

 

V Kožlanech 1.9. 2017                                                         Mgr. Jaroslav Švarc